«Ti prego, sii compassionevole.»

“Old Karma…….New Karma”
March 11, 2020
In un'ambizione mondana
March 11, 2020

«Ti prego, sii compassionevole.»

(Si prega di trovare la versione Thai qui sotto)

Tutti abbiamo un passato. Nessuno ha passato. Veniamo tutti dal passato ma possiamo esserne liberi con il presente. Rendere il meglio del presente e avere il passato come promemoria.

Non cercare errori negli altri solo perché hanno avuto un brutto passato. Se giudicate la vita di altre persone in base esclusivamente al loro passato, significa che siete mancanza di compassione e quindi chiudete la porta affinché vengano rettificate.

Più vogliamo che gli altri abbiano compassione per noi, più dovremmo avere compassione per gli altri. Se i nostri cuori possono piangere, possono farlo anche i loro. Abbi compassione per tutti con la vera amicizia, perché sono amici intrappolati nello stesso ciclo di sofferenza, che finisce solo in un crematorio. Perche' dobbiamo guardare in basso o approfittarci l'uno dell'altro? Perché dobbiamo lasciare che il nostro cuore diventi amaro o riempia di odio l'uno per l'altro?

Ti prego, sii compassionevole.

Che il desiderio di tutti sia esaudito. La compassione porta felicità e pace.

Maestro Acharavadee Wongsakon

Fonte: Parole del Maestro, «Force Within Force» 3 novembre 2013.

Citazioni sull'immagine:

Più vogliamo che gli altri abbiano compassione per noi,

Dobbiamo anche avere compassione per gli altri.

Se i nostri cuori possono piangere, possono farlo anche i loro.

Abbi compassione per tutti con la vera amicizia,

Perché sono amici intrappolati nello stesso ciclo di sofferenza,

Che finisce solo con un crematorio.

Perche' dobbiamo guardare in basso o approfittarci l'uno dell'altro?

Perché dobbiamo lasciare che il nostro cuore diventi amaro o riempia di odio l'uno per l'altro?

Traduttore: Wassana Sasakun

«เมกาเมิน»

เราทีกคน ไม่มีทีที่ไม่มีอดีมีอดีมเราลวนมากอดี์ากอดี่เราวน้นได้ด้ด้วยนทังที่งทีนนห้ดันห้ดันหรี่สนนนนดยมีอดีกเวนเครี่องเก้อนอน์โหล่อนโหล่นองเหรั่นเนเ

งอย่าเม่งเลงเลมงนชีวินอมีอดีทีที่เลวร้านหากเรากัดสินชีวินองนอองการมองการมองเท่ากับเราเกับเราเนนนนนนนน ี่นาดความเมเมการัดสินคนอง่นโดยิดรมรีเมาได้รับการับการก้ไมหากเราอยากห้มีคนเมเมนเมเรามากเรามากเทท่าไหรรทท่าท่านหรทททททททท่าทททททททททททททท่ราก้องมีความเมมเมก้อ่อ้อง่นเสมอกัวนเราร้องไห้องไห้ไดงหัวโากากร้อองไห้เนเนกักัน เมกาทนกาทกาทนด้ววนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนาทาทาทาทาทาทาทมเวนาทีทีทีทีทีที นเน่อนอนอย่างท้ริง เนที่อนที่างวนเวียนอยนอยนอนวัททมมีนดบอยอ่ที่ที่เชิงกองกอน นล้ววยมงน่มเมเมเหงนลทียยนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนยดเบียนกัน นกักล่อยงล่อยห้มไหม้ไหม้ได้วยวามเกลียดชังกังกันนรลกันเล่นเล่นเล่ว

เมกาเมิน

นอห้ทีกคนได้สมความรารารีนานชีวิน

ความเมเมกาย่อมนยความสมสงบมาวามานหลหน

อา้ารย์อัีราวดี วง์สกี

ที่มง: คัดค้อนมานมาย ้อยค้อากท่านอานอารยี «ลัง้อนลัง้อนลัง» 3 นกายกายน 2556

%d bloggers like this:
The Buddhist News

FREE
VIEW