«لطفا مهربان باشید.»

“Old Karma…….New Karma”
March 11, 2020
در یک جاه طلبی دنیوی
March 11, 2020

«لطفا مهربان باشید.»

(لطفا نسخه تایلندی زیر را پیدا کنید)

همه ما گذشته اي داريم هيچ کس گذشته اي نداره. همه ما از گذشته آمده ایم اما می توانیم با زمان حال از آن آزاد شویم. بهترین را از حال حاضر و گذشته را به عنوان یک یادآوری.

آیا برای اشتباهات در دیگران به نظر نمی فقط به خاطر اینکه آنها گذشته بدی داشته ام. اگر شما زندگی دیگران را صرفا بر اساس گذشته خود قضاوت کنید، به این معنی است که شما فاقد شفقت هستید و در نتیجه درب را برای آنها می بندید تا اصلاح شوند.

هرچه بیشتر بخواهیم دیگران نسبت به ما شفقت داشته باشند، بیشتر باید نسبت به دیگران دلسوزی داشته باشیم. اگه قلبهاي ما ميتونه گريه کنه، اونا هم ميتونن برای هر کس با دوستی واقعی شفقت داشته باشید، زیرا آنها دوستانی هستند که در همان چرخه رنج می برند، که تنها به یک خلق و خوشی پایان می یابد. چرا بايد پايين رو نگاه کنيم يا از همديگه سوء استفاده کنيم؟ چرا بايد بذاريم قلبمون تلخ بشه يا از هم نفرت داشته باشه؟

لطفا دلسوز باش.

باشد که آرزوي همه جواب داده شود. شفقت شادی و آرامش را به ارمغان می آورد.

استاد اکراوادي ونگساکون

منبع: کلمات از استاد, «نیروی درون نیروی» 3 نوامبر 2013.

نقل قول ها در تصویر:

هر چه بیشتر می خواهیم دیگران نسبت به ما دلسوزی داشته باشند

ما همچنین باید برای دیگران دلسوزی داشته باشیم.

اگه قلبهاي ما ميتونه گريه کنه اونا هم ميتونن گريه کنن

برای همه با دوستی واقعی دلسوزی داشته باشید

برای آنها دوستان هستند که در همان چرخه از درد و رنج به دام افتاده،

که فقط با يه جسد ختم ميشه.

چرا بايد پايين رو نگاه کنيم يا از همديگه سوء استفاده کنيم؟

چرا بايد بذاريم قلبمون تلخ بشه يا از هم نفرت داشته باشه؟

مترجم: واسانا ساساکون

«»

ราารา

εεεεεาεราε

%d bloggers like this:
The Buddhist News

FREE
VIEW