“Đức tin dẫn dắt”

Answers for everyday life Volume 25
February 24, 2020
“Can gods really help people?”
March 11, 2020

“Đức tin dẫn dắt”

Cuộc sống bắt đầu với đức tin. Thật khó cho một người nào đó có niềm tin vào trình độ tu hành để đạt được sự giải thoát tâm linh. Hầu hết mọi người sống cuộc sống của họ chỉ để thỏa mãn mong muốn của riêng họ. Để lập công, họ chọn chỉ quan sát giới luật mà ban cho mọi việc, mở đường lên trời. Tuy nhiên, họ không đạt được Niết-bàn vì họ thiếu niềm tin vào bản thân và thiếu con đường khiến họ tin rằng họ có thể đến Niết-bàn.

Cuộc sống, dù là con đường trần tục hay Dhamma, đều phải có đức tin như một động lực để đến đích.

Trong cuộc sống của bạn, nếu bạn tin rằng bạn thông minh, sức mạnh của một niềm tin như vậy sẽ nổi bật và làm lu mờ tất cả các phức hợp tự ti của bạn, làm cho bạn thành công.

Tương tự như vậy, về hành thiền, nếu bạn bắt đầu bằng chữ “không thể”, từ đó sẽ ngăn chặn cuộc sống của bạn cho đến hơi thở cuối cùng của bạn. Do đó, bạn phải bắt đầu cuộc sống của bạn với từ “can”; Tôi có thể. Mặc dù ngày hôm nay của bạn không tốt, bạn phải tiếp tục cố gắng một lần nữa vào ngày mai. Đôi khi bạn có thể thất bại nhưng bạn không được đầu hàng với số phận mãi mãi.

Do sức mạnh của Kilesa (tạp chất) ẩn trong tâm trí chúng ta, mọi người có xu hướng coi những thứ họ nhận được cho là hiển nhiên. Ví dụ, một số người không thích sống ở quê nhà của họ. Họ muốn sống ở một quốc gia khác mà họ nghĩ là tốt hơn.

Cuộc sống ngắn ngủi. Chúng ta được sinh ra và sống trong một khoảng thời gian nhất định trước khi chết. Tuy nhiên, trước khi chết, chúng ta không được sống một cuộc sống vô giá trị. kiên trì tu hành thiền như Phật tử chân chính. Để lại sự tốt lành như một di sản cho bản thân và những người khác để nhớ và cho các thiên thần để ca ngợi. Đừng chỉ cầu nguyện và cầu xin từ Đức Phật. Đừng chỉ là một lời cầu nguyện tốt.

Do báo đáp Phật giáo.

Hãy tỏ lòng biết ơn Đức Phật và để cho thế giới thấy rõ rằng tôi là một Phật tử. Cơ thể và tâm trí của tôi thuộc về Phật giáo. Hơi thở của tôi sẽ không vô ích mà là dành riêng cho việc bảo vệ Phật giáo và tôn kính phẩm giá của Đức Phật cho đến hơi thở cuối cùng của tôi.

Sư phụ Acharavadee Wongsakon

Nguồn: Một tóm tắt của “Faith Takes the Lead”, trên Techo Blog, 17 tháng 4 năm 2012

Trích dẫn

Cuộc sống ngắn ngủi. Để lại sự tốt lành như một di sản cho bản thân và những người khác để nhớ và cho các thiên thần để ca ngợi. Hãy tỏ lòng biết ơn Đức Phật và để cho thế giới thấy rõ rằng tôi là một Phật tử. Cơ thể và tâm trí của tôi thuộc về Phật giáo. Hơi thở của tôi sẽ không vô ích mà là dành riêng cho việc bảo vệ Phật giáo và tôn kính phẩm giá của Đức Phật cho đến hơi thở cuối cùng của tôi.

Translator: Pimchanok Thanitsond

“ศรัทธา... พาลุย”

ชีวิตเริ่มต้นที่ศรัทธา การที่ใครสักคนจะมีศรัทธาจนถา งขั้นออกลาวนาเพื่อการหลุดพ้น เปันสิ่งที่เกนิดี่เกนิดนิด่เก้นิดี่เก้นเกนิดีก้นิดี่เก้นิด้นิดีก้นิดี่เก้นิดี่เก้นิดีเก้นิด้นิดี่เ้ยาก คนส่วนมากใช้ชีวิตวนเวียนอยู่กับความต้องการของตัวเอง หากอยากทำกุศกุศน กัจะติดอยู่แค่การ่นืมบุสุำมบมบุลียียมบลีลียมบมบมบมบมบมบมบมบลียียียีกียียียมบลีกียมบลีกีมบลียียมบลียมบลีกีทาน สร้างทางไปสวรรค์แต่ก้าวไม่ถิพาน เพราะขาดศรัทธาในตัวเอง ขาดแนวทางที่ก่อให้เกิดความเชจือ่อ่อว่า่อ่อว่อว่อวามามอวามามามอวามามามามามามามามอว่อวามามามามอวามามามอวามอวามามอวามาร่อวาPháo đài ดทางไดา ชีวิา ไม่ว่าจะทางโลกหรือทางธรม ล้วนต้องมีศรัทธาเปันกำลังในการนำพานาวาชีวิตไปให้ห้นั่ง นสนั่ง ีวิากเราเชื่อให้ได้ว่าเราเปินคนเก่ง พลังนั้นจะายแววอกมากลบทุกปมด้อยที่มีอยู่ ทำห้ชีสวิตบสวิตามามสวรมารมรมรมรมารารมรมรารารมรมรมรมรารมรมรัิติตัิตัิตาำเริจข้นมาไดา

ในการปิบัติลาวนากัน หากัน หากเริ่มต้นด้วยคำว่า “ไม่ไดา” เสียแล้าคานีน จะกดชีวิตเราไปจนตาย เรานตา้อมเรามเรามเรามเรามเรามเราอมเรามเราราราราราราราราราราราราราราราราราราิตาราราราราราราราต้นชีวิตด้วยคำว่า “ไดา” ต้องทำไดน แม้วันี้อาจยังทำได้ไม่ดี พรุ่งนี้ต้องลุยใหม่ แพ้ได้นบางคนบางค้ง แตรัะ้ง อมแพ้ต่อชะตาชีวิตตลอดไปไม่ไดา

ธรมดาของกิเลสตัหาที่ังอยู่ในจิตมนุย์ เมื่อเราได้สิ่งไหนมาแล้น เรามักเริ่มจะเลยหรือไมานค่เหค่ค่เหคุานานคุานานมกานุกามกานาเหคุกานมกามานมกาเร่เร่เรุของสิ่งที่มีอยู่ เหมือนดั่งที่บางคนอาจไม่พอในการได้มีชีวิตอยู่ในแ่นดินเกินเกิน อยากแสวงหาไวงหานอ่อยู่ร่อยานยู่นอยาร่ร่อยาที่อยาร่อยานอยานอยานยานอยานยานอยาร่ร่ร่นอยานอยานินินกานอยดว่าวิเศกว่า

ชีวิตคนเรา เกิดมากุเท่านี้ีวิตอยู่ แล้วอีกไม่นานกัต้องตาย ชีวิตนี้สั้นัก ยังไงเสีย จะตายทั้ายทั้าทยทั้า้า้าท้า้า้า้น้า้า้า้า้า้า้นี้นี้า้นี้นี้นี้น ้ตายเปล่า จงแสดงความเพียรเช่นพุทธแ้ให้ประจักโ์ จงทิ้งความดีไว้ให้ตนเองและู้อื่นไดจ้จดสดวดสดาห้ทวดาราราราราราราราราราราราราราราราราราราราราราร้ายกายก้ายก้ารารารารารารารารายก้ารายกรเสริน อย่าทำเพียงแค่สวดมนต์อ้อนวอนต่อพระพุทธเจ้า อย่าอยู่ในัานะของู้ที่ดีแต่ขู้จักตตอบแกตอบแทะทศทะทศุศุระกระกระกระกระกระทศุระกระกระกระกระกระระกระกระระกระกระกระกระกระกลิลิกระกิุราสนา แสดงความกตัน กตเวทีต่อพระศาสดาให้โลกประจัก์ ว่าตัวข้านี้ายคือพุทัทยจคือพุททที่ลมหายจแหายจแห่ะมมวมมมมมมมมมมมมหามมมหามหามหามหามหามหามหามหง่สูโเปล่า แต่จะเดินตามรอยพระพุทธเจ้า จะน้อมจิตไปเพื่อการป้องพระศาสนา และจะเทิดพระเกียรติ่สนสน่สนสนย่ส่สนยอัดยารัดยารัดยารัดยารัดงแห่งองค์พระศาสดา จวบจนชีวิตจะหาไม่

อาจารย์อัจุราวดี วงศ์สกา

ที่มา: คัดคำสอนจาก “ศรัทธา... พาลุย” Techoblog 17 เมายน 2555

%d bloggers like this:
The Buddhist News

FREE
VIEW