«ایمان رهبری را می گیرد»

Answers for everyday life Volume 25
February 24, 2020
“Can gods really help people?”
March 11, 2020

«ایمان رهبری را می گیرد»

زندگي با ايمان شروع ميشه برای یک نفر سخت است که به سطح تمرین برای رسیدن به رهایی معنوی ایمان داشته باشد. اکثر مردم زندگی خود را فقط برای برآورده کردن خواسته های خود زندگی می کنند. برای شایستگی، آنها انتخاب می کنند که فقط احکام را رعایت کنند و چیزها را بدهند، راه را به بهشت هموار کنند. با این حال، آنها موفق به رسیدن به نیروانا چرا که آنها فاقد ایمان به خود و فاقد مسیر است که باعث می شود آنها بر این باورند که آنها می توانند نیروانا برسد.

زندگی، چه مسیر دنیوی و چه دامما، باید ایمان را به عنوان نیروی محرکه برای رسیدن به مقصد داشته باشد.

در زندگی شما، اگر فکر می کنید که شما هوشمند هستید، قدرت چنین اعتقادی ایستادگی خواهد کرد و تمام مجتمع های حقارت خود را تحت الشعاع قرار می دهد و شما را موفق می کند.

به همین ترتیب، در مورد تمرین مراقبه، اگر با کلمه «نمی تواند» شروع کنید، چنین کلمه زندگی شما را تا آخرین نفس شما سرکوب خواهد کرد. از این رو، شما باید زندگی خود را با کلمه «می تواند» شروع کنید؛ من می توانم. با اينکه تمرين امروزت خوب نيست، بايد فردا دوباره تلاش کني. ممکنه بعضي وقتا شکست بخوري ولي نبايد براي هميشه تسليم سرنوشت بشي

با توجه به قدرت Kilesa (ناخالصی) پنهان در ذهن ما، مردم تمایل به گرفتن چیزهایی که برای آنها اعطا شده است. به عنوان مثال، برخی از مردم زندگی در کشور خود را دوست ندارند. آنها می خواهند در یک کشور دیگر زندگی کنند که در آن فکر می کنند بهتر است.

زندگي کوتاهه. ما به دنیا آمده و زندگی می کنند برای یک دوره معینی از زمان قبل از مرگ. با این حال، قبل از مرگ، ما نباید زندگی بی ارزش داشته باشیم. استقامت در تمرین مراقبه مانند بودایی های واقعی. ترک خوبی به عنوان یک میراث برای خود و دیگران به یاد داشته باشید و برای فرشتگان به ستایش. فقط دعا نکنید و از بودا بپرسید. فقط دعاي خوبي نباشيد.

جواب بوديسم رو بده.

قدردانی خود را به بودا نشان دهید و اجازه دهید جهان آشکارا ببینید که من یک بودایی هستم. بدن و ذهن من متعلق به بودیسم است. نفس من بی فایده نخواهد بود اما وقف حفاظت از بودیسم و نشان دادن عزت بودا تا آخرین نفس من است.

استاد اکراوادي ونگساکون

منبع: چکیده ای از «ایمان رهبری»، در وبلاگ تکنو، 17 آوریل 2012

نقل قول

زندگي کوتاهه. ترک خوبی به عنوان یک میراث برای خود و دیگران به یاد داشته باشید و برای فرشتگان به ستایش. قدردانی خود را به بودا نشان دهید و اجازه دهید جهان آشکارا ببینید که من یک بودایی هستم. بدن و ذهن من متعلق به بودیسم است. نفس من بی فایده نخواهد بود اما وقف حفاظت از بودیسم و نشان دادن عزت بودا تا آخرین نفس من است.

مترجم: Pimchanok Thanitsond

«

าน รางางางไงไไรราางาน าน าราาาา างไงไางางงางารε

าราร

่า

%d bloggers like this:
The Buddhist News

FREE
VIEW