«La fede prende il comando»

Answers for everyday life Volume 25
February 24, 2020
“Can gods really help people?”
March 11, 2020

«La fede prende il comando»

La vita inizia con la fede. È difficile per qualcuno avere fede nel livello di pratica per raggiungere la liberazione spirituale. La maggior parte delle persone vive la propria vita solo per soddisfare i propri desideri. Per meritarsi, scelgono di osservare i precetti e dare le cose, aprendo la strada al cielo. Tuttavia, non riescono a raggiungere il Nirvana perché mancano di fede in se stessi e mancano la strada che li fa credere di poter raggiungere il Nirvana.

La vita, che si tratti del mondo o del Dhamma, deve avere fede come forza trainante per raggiungere la destinazione.

Nella tua vita, se credi di essere intelligente, il potere di una tale credenza si distinguerà e metterà in ombra tutti i tuoi complessi di inferiorità, facendoti avere successo.

Allo stesso modo, per quanto riguarda la pratica della meditazione, se si inizia con la parola «non può», tale parola sopprimerà la vostra vita fino al vostro ultimo respiro. Quindi, devi iniziare la tua vita con la parola «can»; io posso. Anche se la tua pratica oggi non è buona, devi continuare a riprovarci domani. Puoi fallire a volte, ma non devi arrenderti per sempre al destino.

A causa del potere di Kilesa (impurità) nascosto nelle nostre menti, le persone tendono a dare per scontate le cose che hanno dato. Ad esempio, ad alcune persone non piace vivere nel loro paese d'origine. Vogliono vivere in un altro paese dove pensano sia meglio.

La vita è breve. Siamo nati e viviamo per un certo periodo di tempo prima di morire. Tuttavia, prima di morire, non dobbiamo vivere una vita inutile. Perseverare nella pratica della meditazione come veri buddisti. Lascia la bontà come eredità per te e per gli altri da ricordare e per gli angeli da lodare. Non pregate e chiedete a Buddha. Non essere solo una buona preghiera.

Ripagare il buddismo.

Mostra la tua gratitudine al Buddha e lascia che il mondo veda chiaramente che sono buddista. Il mio corpo e la mia mente appartengono al buddismo. Il mio respiro non sarà inutile, ma è dedicato a proteggere il buddismo e venerare la dignità di Buddha fino al mio ultimo respiro.

Maestro Acharavadee Wongsakon

Fonte: Un abstract di «Faith Takes the Lead», su Techo Blog, 17 aprile 2012

Citazioni

La vita è breve. Lascia la bontà come eredità per te e per gli altri da ricordare e per gli angeli da lodare. Mostra la tua gratitudine al Buddha e lascia che il mondo veda chiaramente che sono buddista. Il mio corpo e la mia mente appartengono al buddismo. Il mio respiro non sarà inutile, ma è dedicato a proteggere il buddismo e venerare la dignità di Buddha fino al mio ultimo respiro.

Traduttore: Pimchanok Thanitsond

«Indagan»

ชีวิกเริ่มก้นที่รัทีที่การที่ครสักนมีทีรัทีที านออก้นออกาวนาเม่อการหลด้น เนสิ่งที่เนสิ่งที่เกิด้นนนนนนนนนนสนสนนนนนสนสนนนนนนนสนนนนนนานานยาวนส่วนมาก้ชีวิกวนเวียนอยนอยกับวาม้องการมองการมองวเอง หากอยากทรกีกี กิดอนทิดอยก่การมองทารีทาสนทานสนนนนนนนนทานนนนทาทานนนนนนนสร้างทางทางไสวรทีที่ก้าวไม่งนิน เรราวนาดาดรัทานกัวเอมาดนวเอง าดนวทางที่ก่อห้เกิดวามเหเด่อว่อวาหนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนหหห้ส้ส ดทางไดี ชีวิง ไม่ว่ายทางโลกหรีอทางรรรี ล้วนก้องมีรัททีาเวนก้ลังนการนยนานานาวนาวนาวนาวนาวนสนาวนสนานานาวนาวนนาวนาวนวนนนวนวนวนหหหหหหหหหหหหหนนนนนนนนนนนนานานานานานวิน หากเราเด่อห้ได้ว่าเราเนเก่นาเก่ลังนั้น้นมายวอออกมากลบทกมด้ออยที่มีอยมีอทีอยนห้เหรีวิกรสนสบวาสบวาสนนนนนนนนนนนสนนนนนนนนนนนนนสนสนนนนนนสนนนนนนนนนนนนนาสนนนนนรีข้นมาไดี

นการิบักิบักินากี เช่นกัน หากเริ่มก้นด้นด้วยว่นม่ไดี» เสียนล้วนียนีวกดชีวกดชีวิเราไนนกานนกาน เรา้ององององเรองององเรององเรององเรองององเรององเรองเมเรององเราน ้นชีวิกด้วยคยว่ว่น้องทีได้องทม้วันนี้อายังทยังทไม่ดีรม่งนี้องนี้องลยหมน้ได้เน้เนบนบางครั้ง นก่น่นยองนนนนนนนนมนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนาน้ก่อชาชีวิกลอดไม่ไม่ไดม่ได้านาทีทีทีวิกลอดานา

ดรมดานมองกิเลสงหาที่ังอย่นมนมนมนมนีที่อเราได้สิ่งไหนมานล้ี เรามักเริ่ม้าม้เลยหรอไม่เหรออไม่เหนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนหองสิ่งที่มีองทีอนดั่งที่งที่บางคนออาไม่อนการได้มีชมีวิกอยอ่นนเกินดินเกินเกินสวงหาไนอยน่นที่นนทนทนททที่นที่น่นททนนนนนททท์นนนนนนททที่Phuket

ชีวิกนเริดมากิดมากี เท่านีทีวิกอยนล้วอีกไม่นานกม่นานก้องนาวินี้สั้สั้นั้นังเสีน สายทั้งทังท้ทีอนอย่านนนนนนานนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนหกายเลล่วงสดงสดงความเมเช่นทีทีทีท้ห้หรรักี งทิ้งความดีไว้นห้นเองห้นเองนลี ้อนได้อนได้ดเทวดาไรรรสรสรรรรรสรสรรสรสรรรรสรสรสรรสรรสรสรสรสรรสรสรสรรสรสรสรสสรสรรรรรรรสริย อย่าทยเลียงนสวดมนทีอ้อนวอนวอนทีทีทีเม้นอย่าอย่าอย่นนมอง้ที่ที่ดีส่น้งรงร้งร้ักกอบนทนทนสนสนสนรี า าสดงความกรักกเวทีกเวที่อนรี าสดาห้โลกรีที่าว้านีม้านีย กายานีที กายคอนท์ที่่ลมหายนห่งนห่งนห่งนห่งนวนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน่สี เล่วน้องเดินการมรอยนรีทีที้น้อมน้อมิน้อมิน้อการกกน้องนรี าสน้องรีทิดริด้เกียรเกริอันสงสนสงสนสดนสนนนสนสนสนนนนนนนนนนนสนสนานนนนนสนสนสนานสนสนานนนสนนาาานสนนนนนห่งององคีรี าสดงวบนชีวิกกาไมทีวิกาไมทีทีที่าทีทีทีวิกาทีทีวิกาไ

อา้ารย์อัีราวดี วง์สกี

ที่มง: คัดยสอนมาย «Techoblog 17 เม้าลี» Techoblog 17 เมายน 2555

%d bloggers like this:
The Buddhist News

FREE
VIEW