La cosa migliore di Loy Kratong Day (Ripost)

Dove andiamo dopo la morte?
February 24, 2020
«Equanimità»
February 24, 2020

La cosa migliore di Loy Kratong Day (Ripost)

di Master Acharavadee Wongsakon

(Si prega di trovare la versione Thai qui sotto)

Il festival di Loy Krathong è una bella tradizione. Permette a noi umani di coltivare il senso di gratitudine verso la natura. In alcune circostanze, gli esseri umani hanno imparato a chiedere e cercare in giro così tante benedizioni anche le divinità si stancano dei loro desideri incessanti. Le divinità o gli angeli erano infatti esseri umani che facevano cose buone quando erano vivi e il merito ha portato alla loro nascita celeste dopo la morte. Quando gli angeli sentono gli esseri umani esprimere tanti desideri e chiedere molte benedizioni senza fare alcuno sforzo, sono stanchi di quegli umani. Quando vedono qualcuno con perseveranza nella bontà ma manca sostegno, vorranno aiutare quella persona in qualsiasi modo possibile. È anche la loro opportunità di avanzare nel progresso spirituale.

Tutti dovrebbero avere il senso di gratitudine verso la natura, uno di loro è il fiume. Il fiume è la linfa vitale perché l'acqua è una parte importante del corpo. Usiamo l'acqua per tutti i tipi di attività: bere, fare il bagno, guadagnarsi da vivere, trasportare, produrre elettricità, per non parlare di gettare rifiuti in esso. Il giorno in cui finiamo l'acqua potabile, capiremo la sua importanza. Pertanto, dobbiamo scusarci per aver danneggiato e inquinato il fiume e ringraziarlo per aver sostenuto la vita.

Una volta che avrete stabilito la vostra mente in questo modo, quegli angeli che si prendono cura del fiume saranno lieti di vedere la gratitudine in voi. Allora puoi esprimere un desiderio, se vuoi.

Il Buddha aveva insegnato circa 38 cose di prosperità, il 25 è una gratitudine per i seguenti quattro gruppi: gratitudine ai genitori, ai nostri mecenati come insegnanti, oggetti di cui beneficiamo come libri, strumenti viventi, e infine a Madre Natura.

Se non sei vicino al fiume, puoi galleggiare il Krathong nella grande ciotola o contenitore. Riempi l'acqua in modo da poter collegare la tua mente al fiume. La mente è la corrente di energia e avere l'acqua per servire come un ponte energetico permetterà alla mente di sintonizzarsi facilmente.

Loy Krathong Day, in un altro termine, è il giorno della gratitudine per la natura.

La gratitudine è sempre bella.

«Bhumi abbiamo sappurisanang katanyukatawetita» - La gratitudine è la base delle brave persone. Queste sono le parole del Buddha. Un ex Patriarca Supremo della Thailandia ha affinato la frase per farla sembrare più bella come segue.

«Nimittang sathupanang katanyukatawethita» - La gratitudine è il segno di brave persone.

La gratitudine porta alla vita grande prosperità.

Maestro Acharavadee Wongsakon

22. novembre 2018

La cosa migliore del giorno di Loy Kratong.

è chiedere perdono e mostrare gratitudine al fiume.

Non mirate a galleggiare disgrazia.

Il fiume ha già avuto un sacco di disgrazie da parte degli umani.

Chiedete perdono e pregate per le cose buone.

Questa è un'azione che porta prosperità alla vita.

Tradotto da Nilobon Waiyaworn

«สิ่งที่ดีที่ส์ดนวันลอยกรีทง»

การลอยกรีทงเก้นรีทีที่งดงาย ทีห้มน้มน์มีิกสนกกรมนกกรมชาต่อ้อรมชาก้อรมชาน

วิีบางอย่าง ทีห้มน้มน์กลายเนหน้อ้อนวอนลวอนลขอนทั่วนนเที่วนหน้าเมินหน้าเบ่อหน่ายนการช่างนงนทวดน กนกวนกนกนนหนหนหนนหนหนหนนนหนอย ้ที่เคยเนมนมนมนีที่ลงมอที่ลงามความดวามดนบนบลส่งลลส่งลห้ได้มีทมิเทวดาเทวดานเทวดาได้ยินเสียงนเนเสรรรรรรรร่นนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนยรมน้องมน้ไม่ไม่ได้บเกมนมวามดี เอานก่อนกมเบ่อหน่อหน่าน่าวนนทียากมนหนมีลีลีลรรี มีความมีสากเหรียรทวPhuket นก่นาดกลังวดาทวดาที่ดีกมอยากห้กลลังลันดที่อย่นวิสัยที่นวิสัยที่เก้อหนนไดนได้กอยากทีหน เราเรสนสนรสนรสนรสนรสนรสนสนรสนรสนนรสนรสนรสนรสนรสนรสนรสนรสนรสนรสนรสนรสนร้างบารมีของการีห้ทาน กามกลังนองกันองกัวเอง

ทีกคนขงมี่งมีิกสน้นกกก้นเส้นเล้อรมชานั้นงนนั้นคอม่น้ที่นเ้นเส้นเลนเลมอดห้องนเนรานม่น้น หราน้น หน้นนน้น้นนนนนนนอนน้นนนนนนนนนนนนนน้นนนนนนนานนนนนนเวนส่วนสวนสวนสงร่างกางกาน เรานม่น้อนทีกร์นที้งด่่ทั้งด่งอางอนการด้นการดงนการทมาหากิน การทมากิน การากิน กาการาราการารากิน ่นกรีสไฟฟ้าล้วยังทิ้งสิ่งงสิกลลงนนาม่น้วันดน้าดน้าดน้ด่มหรรออไม่มีน้อาบล้วน้สร้สก้สก้สกงความสามสนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนย ิ่งน้องน้องนั้นเราี งน้องน้องน้องน้อมอนมาก่องอม่น้ม่น้อบที่เก้อก้อกลชีวิน

เม่อกั้งิกดังนีทวาททวาที่ดี่น้าม่น้ยมีความล้มน้มน้มนิกสนกที่ดีงามนมองบคลนั้น ากนั้น้นงนมอองนมอออิน านอนอนหรีทีที องคีทรงสอน์มงมงคลชีวิน 38 นรีกาย 25 คอการมีความกรัวามก้านว่านว่านว่านบ่งเนสี่นสี่รกาการรทททททททททที กน กน กน กน กน ้มีการีการีที่องที่องที่นที่นครีบาอา้ารยน่อสิ่งที่องที่เราได้เวนนนนหนนนหเนหนเนหนังสงสงสนร่ององมองมมองมมมมมมมมองมมมมมองององ อทีมาหากิกิกล้อยม่น้มทงนอรรมนากไม่ได้อย่กล้าม่น้ม่น้ลอยกรีทงนอ่างกได้ส่น้น้น้าหห้เห้เกมิกมงน้น้น้น้น้น้องน้องนม่น้านหากมีสง่านเนกรีสลังานหากมีสงานหากมีสยานเช่อมมิกยังน้อมได้อมได้อง่าย

วันลอยกรีทง อีกนัยหนัยหน่งควันสดงความกรัข่อรมเรมชากาการสดงความกรัวามก้น งดงดงามเสมน งดงามเสม

«In appresso» เวทิน สักริสานัง กเวทิกกเวามกรัวนมกรัวน้น้น้นมองนดี นี่คนดนี่สมเด้นมสมเด้สมสังราสสังสราน เทวโหลได้น่งสนวนวนมาห้นมานมาห้เรามากน้นว่นวนมาก้นว่นวนนห้เรามาน

«นิมิกกเวทิน สามร์นัง กรัง กกเวทิกรัย» ความกรัวนเคร่องหมายนองหมายองคนด์วามก้มงคลยิ่งมงมาส่่ชีวิน

อา้ารย์อัีราวดี วง์สกี

22 นายน 2018

เยินดีห้านห้นรี

%d bloggers like this:
The Buddhist News

FREE
VIEW