La plupart des gens, peu de gens

« prétendument fictif »
February 24, 2020
« Le grand seigneur de guerre »
February 24, 2020

La plupart des gens, peu de gens

par Maître Acharavadee Wongsakon

(Veuillez trouver la version thaïlandaise ci-dessous)

La plupart des gens sont nés pour être aimés.

Peu de gens sont nés pour avoir donné l'amour aux autres.

La plupart des gens sont nés pour être des récepteurs.

Peu de gens sont nés pour être des donneurs.

La plupart des gens manquent de persévérance mais veulent réussir.

Peu de gens persévèrent jusqu'à ce qu'ils réussissent.

Ce monde est plein de gens qui rivalisent pour des choses inestimables.

C'est pourquoi les bonnes personnes veulent s'isoler dans la forêt.

Mais si nous faisons tous cela alors comment ce monde va-t-il survivre ?

Les bonnes personnes doivent être fortes pour la bonté.

Ne vous découragez pas d'être une bonne personne.

Ne vous sentez pas fatigué d'être une bonne personne.

Même si vous êtes peut-être la dernière bonne personne,

Sois fort pour mourir pour la bonté.

Maître Acharavadee Wongsakon

Source : Enseignement de maîtrise « La plupart des gens, peu de gens »

14 mars 2017

Traduction : Napassakornoveerawong et Kittitouch Tavichaiyuth

คนส่วนงหรังเกิดมาเราเรอคนมารัยน

คนน้อยนังเกิดมาเราเยยนอิความรัก้คนอยามรัก้คนอย

คนส่วนงกิดมาเยาเยากเยากเทงนรัรัรั

คนน้อยนังเกิดมาเราเรรารารรารารารราราราาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา

คนส่วนไม่มมีความเียียงอยากสยากสราเรานเรง

คนน้อยนังากเัียรอย่างมั่นคงนคงนสงเรนสงเร

หลกนีเกล่อนกล่นด้วยคนไม่เอาไหัานานด้านด้

ที่ี่งกันอวดนเรนเรยองที่หาคคงค่าหาค่างม่ได

คนดียากเกเกงัวอย่ท่วอย้าราราน

ห่หากหลีกเร้นกันหมยล้วหลกนี้ย่อย่างหลนี้อย่างงไ

คนดีไ้องยนหยัดเยัดเยอความดรามด

อย่าท้อยกัััหานคนดนานด

อย่าท้อท้กัััทารารามามด

Grume งม้ว่าเราอาอาอารนคนดีคนสนสท้าท้าย

กรามามดัี่งามามานความดนามามดน

อางารยงอังราวดนาวววงนารารารารยนานานาาาวดนาวดนาวานา

ที่มไอนากม่านอานอารยอารย« คนส่วนนนนส่วนน้อยน้อนน้อยนานน้อนานานารารนาราราราราราราราน

14 มีนาค2017

The Buddhist News

FREE
VIEW