«Una moralità più importante...»

227 Precetti e LiberazioneParole dal Maestro
October 9, 2019
Siate sempre risoluti nel fare buone azioni con uno sforzo totale.
October 10, 2019

«Una moralità più importante...»

(Si prega di trovare la versione Thai qui sotto)

Caratteristiche degli esseri umani morali oltre a tenere i 5 precetti (nel buddismo) è avere gratitudine che può essere classificato come segue;

1. Gratitudine verso le persone. Quelli a cui devi un debito di gratitudine meritano di essere pensati come genitori, insegnanti, monarca e il Signore Buddha.

2. Gratitudine verso gli animali. Dobbiamo loro un debito di gratitudine perché ci aiutano con le nostre opere come elefanti, cavalli, mucche, bufali o cani che ci aiutano a badare alla casa. Pertanto, dobbiamo prenderci cura di loro.

3. Gratitudine verso gli oggetti. È il ricordo dei meriti che gli oggetti hanno per noi, come i libri ci danno conoscenza o strumenti che usiamo per fare la nostra vita. Dobbiamo trattare bene quegli oggetti, non abbandonarli o distruggerli incautamente.

4. Gratitudine verso la natura come acqua, terra, vento e sole. Dobbiamo usarlo con cautela e contribuire a preservare le risorse naturali.

Una persona deve avere gratitudine per la nazione, la religione e il monarca, che ci danno l'opportunità di avere rifugio sotto i loro regni, darci i ranghi e i diritti secondo a nessun'altra nazione al mondo. Non dimenticare la storia. Non dimenticare da dove provengono i nostri antenati. Incorpora la gratitudine nel tuo cuore.

Oltre ad avere gratitudine, ci deve essere apprezzamento. Questo è

annunciando quello che hanno fatto e ripagando il debito di gratitudine a causa di

loro.

La gratitudine è il 25° passo in 38 passi verso illuminati

vivere che il Signore Buddha ci ha insegnato che una volta praticata, la vita sarà

successo, pieno di crescita e sarà benedetto.

Maestro Acharavadee Wongsakon

1 aprile 2019

Traduzione di Hataichanok Baker

«โหลรมที่สำคัยิ่งกว่งกว่น...»

นความเนมนมนมนมนอก้ากวากวรมเรมเรี่องนล้วามกรังวามกรัย ท่านโนกอกอออกเนกอกเนดังนีย

1. ก้มีบงรีที่อบยกมารด้มีบ้ารยมหากีริกริดามารดามารดงารด้ารวารยนรีมหากีรินริยน นริยวนรีทีเ้น

2. ก้าบ้าน้อสักว์ที่มีที่มีที่อเรี ช่วยทงานห้เรงานห้เรงน้าง ม้วาวายหรอสนั้าบ้าบ้างนัน้น้องน้องน้องดินนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนลลลลลลลลนนนนลลลลลนนนนนนานห้ดี

3. กรี่อสิ่อสิ่งนอที่มีคอการรีลี หนังสิ่งนองทีกอย่าง ที่มีคน่อเร้อเรังสอที่อที่สวามรมร์หาเลี้งนั้นั้นั้องนั้องนั้องนั้นั้นางนั้ห้ดี ไม่ทิ้งว้าง หรีอทีลายอยองไม่เหนนบนควนค่น

4. กรักัก่อมรรมชาน้น น้วนดิน ล้องนดิน ลสงนด้องช้อง้องมีคน่างมีสวยรักาทรัก้าทรัยากร้องชากองชาน

บ้อ้องมีความกรัขอชาก้อชาก้าสน์โหร้องมีควาสน

กีักริยี ที่ห้โอกาสได้มีทีที่ากอยม่อางได้ม่งนารมี

นห้เราเนคนคน้มี่าหลงกดิมีสิทีสิน ไม่นนนชานเดิดนนโลี อย่าหลงลงลงลมรวักินาสกรินาสรี

ลีมที่มาที่ไทีที่ไทมองบรรีน่นองเราเอง รักวามกก้นบนบน่นนหัวนหัวนหัวนหัว

กเวทล้ว้องมีกเวทีกเวที

ค้อการีกายกาวนลี ท่านลี กอบทนบทนบของท่าน องท่าน

ความกรัขอนเรมงคลห่งชีวิกนสอนเรี่องมงคลีวิน 38 นรีวิง ที่กาที่รบรมาสดาทรงสอนไลว้งเมงเม่องเม่องเม่อิบับับันินนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน้วามเกิกิดเกิดเกินมสบวามสวามเกิดเดเนมงคลมาสมาสีวิโหลมาสีวิ

อา้ารย์อัีราวดี วง์สกี

1 เมีายน 2019

%d bloggers like this:
The Buddhist News

FREE
VIEW