«ذهن آگاهی» چیزی است که ما باید در هر لحظه نگه داریم.

«جنگ سالار بزرگ»
February 24, 2020
بعد از اينکه بميريم کجا ميريم؟
February 24, 2020

«ذهن آگاهی» چیزی است که ما باید در هر لحظه نگه داریم.

«ذهن آگاهی» چیزی است که ما باید در هر لحظه نگه داریم.

«تصادف» چیزی است که کسانی که قصد دارند از چرخه تولد دوباره آزاد شوند نباید باور داشته باشند.

هنگام انتخاب راه رفتن در مسیر دامما، بصورتی پایدار و محکم تمرکز کنید و به تمرین مداوم ادامه دهید. در نتیجه، مقصد روشن و صلح درونی در ذهن شما ظاهر خواهد شد.

استاد اکراوادي ونگساکون

۱۵ تير ۱۳۹۳ ش

مترجم: پاتیتا کوینچوتیپت

دسیمترمربع مساحت: ۳۴٬۴۴۳۹ متر مربع

«رامبه» یک فیلم در یک زبان انگلیسی

«

5 کیلومترمربع مساحت 2557

%d bloggers like this:
The Buddhist News

FREE
VIEW