Busyness

بودا آموزش داده است که درد و رنج روانی یک نتیجه از نابودی ذهنی (kilesas) است
January 7, 2018
«این فقط این نیست.»
August 17, 2018

Busyness

اغلب هیچ جایگزینی برای مشغول بودن وجود ندارد. ما مسئولیت های زیادی برای انجام دادن داریم و زمان محدود است.

با این وجود، ما باید سعی کنیم زندگی خود را در هر کجا که ممکن است این کار را انجام دهیم، ساده کنیم.

مراقب باشید از اجازه دادن به شغل برای تبدیل شدن به یک اعتیاد، به طوری که شما همیشه نیاز به عجله بر روی چیز بعدی.

و از استفاده از مشغول بودن به کار به عنوان بهانه ای برای عدم حضور در مسائل سخت تر قلب،

شما باید با قلب خود وقت بگذرانید اگر می خواهید به چگونگی درمان آن تکیه دهید.

آجان جایاسارو

%d bloggers like this:
The Buddhist News

FREE
VIEW