No one can design his own life entirely

«برابری»
February 24, 2020
«هر انسان برای خود، هر کارما برای خود... پس چگونه زندگی خواهیم کرد؟»
February 24, 2020

No one can design his own life entirely

هیچ کس نمی تواند زندگی خود را به طور کامل طراحی

از آنجا که قانون کارما نیز بر زندگی ما تاثیر می گذارد

ما نمي تونيم کنترل زندگيمون رو مثل شطرنج به دست بگيريم

همانطور که ما همیشه یک بازیکن نیست, اما گاهی اوقات یکی از قطعات در بازی

بنابراین، ما باید مراقب باشیم. همه چیزهایی که برای ما اتفاق افتاده است

هيچ تصادفي وجود نداره این است که همه به دلیل قانون علت و اثر

آنچه که ما در گذشته انجام داد، ما را در نتیجه که در عوض دریافت کنید

استاد اکراوادي ونگساکون

مترجم: پاتیتا کوینچوتیپت

ไε

%d bloggers like this:
The Buddhist News

FREE
VIEW