“ทกทวนนห้วงรร”

Ética: A base necessária para a atenção plena
December 13, 2019
Homem preso por anti-budismo Facebook
December 29, 2019

“ทกทวนนห้วงรร”

“้อยค' '' ากท่านอาารยน. O que é isso???????????????? เรเริ่มต้นเม่น.. คว่าทกน.. เด่ามเอมนองความองความเมตาตาต่อตนเองนเองล้อ่น ห้เราได้นักร่างกายลda da ิตยังเนคงเี่เดอกาสเา้ได้มอความสความเดิกดานมเดก่ก่ก่กันเนลกัน พอนน.. เด่เดความที่เต่เราเราหยดความทยานอยานอยายอมรันมายอมรัี่งที่งที่เี่เด่เดน เริ่มมต้นนเม่น.. เดาที่านมาที่เตก้ททวนิตที่านมาที่านมาทั้งอล่อ้ไล้วเริ่มต้นเมมนมนเมรวมงอาทสิ่งิ่มี่มี่มีค เากไม่มี่วงเวลาสมมติยนนีda เราคงเยมากที่อยมากลากไดากมานทลากมานทเลีวิารยไได้ททวนเต่าง่าางนีวิตเ่นกัน ต่เี่เี่เการรกที่เ้ามาสามาสล่ามาส่องเกี่ยวกัก้านเมานเม่ตไ่วงเวงเวงเวาราเาเาราเาราเก้านเมนเมองเมนมยี่ล้วคล้ว่นด่เมานเมนเมองเมนเมอนลกเอนไลมาสมาสน่เตการ่เตการท้วงวงวิดสนามาที่สรน ท่สรน ทา่สร่สร างความตรยตรนกต่อตากรมองาตินสายตานสายตางาวต่างาตามาด้วยการมนมนมนมนมอรท้วงวงลายครั้นนางเมองเมองเมอกลายเด่อมค่ายเร่องราว่านมาเรนมาเร่อยมีตัวเราเดยมาเดนน้รักรมรักรอยม่นเนเหตการนเตการลนนันันันันทนทอนทกอออออนันัอย่ามานรคตานอีที่นหลวงรักาลทีda 9 สวรรรคตนอีทีที่น้านอง่นดิน อรนดิน อรานส่เส่เส่ไว้ททัังอ เร่องราวที่ที่องครงทรงทรงทินพ่่อนดินร่างพร่างนร่อกมาทางดยเาทางดยเาทางียลมียลมีเดีเดียน้วงานัมน เั้น เั้น อนได้อย่ท่ามกลางดินที่สกนิกนิกสดงออกงความรักมรักิดททนนรมเากัตริย่กัตริยม่กักาเอาไว้อาา่า่า่อี้ายร้องไั่งไั่งน้วาด้วยวามกามน้วยวามลกาอาดอาริ่มว่าเมว่า เหตการนินต่อไอไปลลต่อไรัั้งนายกยกยกนรกาลเมารต่อสลั้ง้งนายกเนคนรนรกทององององอรเที่เยเยเหนนาทาทางทางทางทางทางทางทางางทางางางางทางทางทางทางทางทางทางทาลกอรดลอย้ Trapos, um, um, um, um, um, um dos mais lindos e um dos mais jovens, um, um, um, um, um... เลยคนอรนอรนอิันอิ้ดด้ครนยัดัด้ครยนี้ายนี้กายนี้กานยนยนเยัดสดงสดงดง่านเนเพ่อกาารอการององรอรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร“ าสนาอยน่เ่นั้น ไม่เสล่อมคลาน...

(2) าก่นดินสีหม่น สพ่้าเปลี่ยนสเราวต่องราวต่างยังคงกนินต่อไอไปลิ่อไอย่างไม่างไม่างไมนนเเตารา่างที่กล่าวม่าวมนีวิตาีวิตามที่ได้ก่อรมเอาไวาไวมอาไวานีเนีหายไอก้ายไป้านี่เคยได้มมีอนานาสนานาสนานานานานาเมดอล่อ่อยนที่เคยเคยเด่านสล่อ่อยกายน้าไda มีคนม่องหม่องม่องัามามามล้ามามาล้วกายไางคนน่ารางคน กสาปส่งเร่องราวที่ัน่านมานมานกลหมากลมากเีวิมากเล่นากเดที้าิดทีมาิดั่ีีวิตกังทงทามนยตกเอเนเหย่อหมากนกรดานมานีวิตองตัวเองล้ยังก้อนเมานกานกานการเมการเมการเมการเมนรเรกามเนไองนรนไนไลลนาานไนไลลลนไนไลนาาานานานาาานไนไลนานานไลนานานานานานไลกลายเดนเกม่อนเกีวิตนองตนานกส่วนยังเาไส่วนยังเส่วนส่วนนเน่ง่งนีวิตองคนอทีนอน่เ่เคยร้เัเัักักักักักักัก???? นการส่วนตัวด้วย้่น้ที่เาไปคอมเมเม้นทร้ายนร่องร่องราวที่องราวที่องราวทีกสตทาทางียลท่อกอกอรมนเร่องที่ไม่่องตนเอกลายเดายเดนเกมีวิต้อนีวิ.. นี่นี่อเร่องนองด้วเร่องเร่องเราเองราเองล่านอไรมานอไรมานรียนรียนรมนรียน้นัว่าสคั่าสิ่งสมัไ่น้อยไปกว่อการที่ิตได้สมด้สมัสมกาปไไว้ต่อสิ่งที่ไดda “กรทงไไอล้da” ไดย้อนไอนไก้ไม่ไม่ไดีกทากทีกีไากทนไม่ดย่อมมีวากเตรีมตามามาสนอเตมาสนอda เตลที่ีวิตไม่อา่อา่ามเ้ามวงนงนงนงนงนงนงนงนามนามนามนงนามนามนามนงนงนามนามนามนามAA O que é isso??????????????????????????????????????????????????????? Um jardim de jardim, uma casa de campo, uma casa de campo, uma casa de campo, uma casa de campo, uma casa de campo, uma casa de campo e uma casa de campo. Os quartos da casa de campo de batalha não podem ser tombadas. ดนอ้นว่นว่อนมิตเนตยงไม่ได้วยเล่เล่เล่เมนตมนตมนตมนตนารอั่น คนนอกทอทอไรไม่ไมไม่ไดดda ยกันเอดังสนิมที่กร่อนตัวเอนตัวเอนดยมีดหมายคลายัลายม่ไม่ห้เหลลายไม่ห้เล อาารยพว่ารัทาเดากสองคมต่อ้ที่ยังไม่สิ้นกิเลเลเลเรานาก้ที่อยม่อยม่ม่มนานองการได้รัรััท่่ววว่า่า่า่า่า่า่า่า่า่า่า่า่า่า่า่า่า่า่า่่น่น่น่น่อ่อ่นามหลงทลงทนงตน กนตนเอัตกเสนเี่อัตตาตาตนเอนเอนเอการ่การ่การ่นที่นที่นที่ิดตลอดสานเมนเม่อรัทารัทาเาเารนาเาร่าเาเารั่าร่า่าเาเารัทารั่ารั่าร่ารั่าร่าเ่ารันอริยทรันอที่นอที่น่นไปสน่ดสหงสลดคนินิพาน รัททที่มดดออda da da ้ก้กนไปส่การติดมที่กก้นองสวังสารเ - Por favor

(3) อาารยังพอีกว่นวิกตนนั้นคนอกาสอาสอันยิ่งเ่ที่ที่ที่ท้เราได้นลังวิเนีทีี่อนนอย่นตัวเอังเอ่น วิกตาตันองอานอารยม่เคยคิดว่ีวามารนิ้ง้านเรนที่ไม่เคยคิดว่ีว่ีวิตนีนี้นออกไอกไอออกไนเรเนอนอนานเอนอนานเรเรนานานานานานานา่เรนานานานานานานานานานรมเดนที่อน ากไม่กล้าม้นต่่อกปาอคนที่อ้านไคนนานานด้วย่วิกตนี้นี้นี้นมาส่การยอมเารยอมเ่า ยอมอมอดทนกัดทนกสิ่นสิ่งยังยังยังเดนการทนการทท้งยังเการทังเการทด้วยลังการทลังกตังกตันส่.. สิ่งที่สิ่งที่อาเที่มเทที่มเที่มนั้นไม่สนไม่สเอล่ยที่สล่สมดีิ, ยไดล้ค้นนนลังรมทยิ่ง่ง่ง่ง่ง่ง่เ- นตนตนเอ- นานมีที่านมานมานมานมนไอาเด่วงเวลาที่ย้อนไกลว่านั้น างคนไนได้รักตักตักตัวเองียิ่ง้น างคนได้พว่าตนเคยมีอดีตาาตินนัก่า่าคนได้อย่างเลนอย่างเ่างคนอาเนอาเนอากความิดหววังเสีย่างเางห่หลว.. ไม่ว่าีวิตนกัดเร่องร่องราวดมาอยน่ท่ามกลางมรสยิ้มรัอวามรักวามสเรามสยนรนรนรนรเสรเสรินคงามความดทั้งนวันดีลนดีลวันร้านร้าทาทนี่งนี้านี้านไ่านไานไนไda.. นไวไม่เคยมีสิ่งเราสิ่เราสิ่งเสียัอได้มาอย่างทท้ริงเล่งทกสิ่งานลกมายานั้น ไม่เ่เคยตั้งอย่ไ่ไ่อ่อ่อ่อ่อ่อ่อ่อ่อ่อ่อ่อ่อ่อยอ่อ่อยอยอยอยอยอยอยอยอยอยอยอางาวสักวันรามานยที่งนี้่านไda เรามามานลกนี้วยมนอเด่ายที่ดเราเรามองากนี้องากนี้ไอเอเด่านาเ่นนันันันนาสิ่งดที่ยดอครอรอครอรองารทั้งสารท้น อย่ตรวนาเักักักองวัางสารทั้งสารทั้งสิน อย่าเนิ่าเ่ม่งทนเกล้้ั้ัั้ั้ัังทัั้ังทSllum ตนเองนัมองิลกห้เมอนเกที่ย่อมมีวันที่เรานล้าเราดที่ยังไไม่งไงไม่ลงไนอนนอย่ก่กกันนอย่กัอรารามีวันลนิกมนมานมาม่ได้เสมา่ออกาเกเกมยังไม่ไดงเล่นต่อได้วยที่ลาด้วยที่ลาด้น.. นีวิตทเรามีอัา้ง้น เก่ง้น เก่ง้น เกมีนังต่อสมีนังต่อสหักิเลสมากยิ่งที่เก้สิ่งที่เกิ่เกิ่เกิ่เกิ่เกมนีวิิดกัดักนไมัน สอนเราไม่ิดกักดักอารม,,, นเราไมัน สอนเราไมดกักดักอารมda da da, ารมda da da, เองตนเอยังทสินนเนนนงทนนนนงทนงทนเนเนเนเนเนเนงทนงทนงทนเนเนเนเนเนเนเนงทนเนเนเน“ ่งสิ่งดตามเป้าหมายที่ตั้งไวอ้การการกรนั้น เปเนไนไอารเกล้อกลตนเลตนเองลตนเอง่น มิ่เ่เนไนอเรเรเรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร อนไปส่ความยดมั่นอมั่นที่เนี่เนียวน่นกว่าเดิ..

(4) “อยไอมองีวิตมอยิ่งอยไอไกลได้เท่าไเร่กร่กยิ่งดda เ้เห้เหนว่ีวิตเราน่านอเรานอรมารมารมารีเียเรีรานรนรนร้อไรั่งนเลงทางไอไกลาก่งนินินินเนเียงทวนเนเก่อห้กว่สิ่งดที่ต้องดทีี่ต้องา้อง่ต้อง่าอที้อ้อ้อ้อ้อ้อ้อ้อ้อ้อ้า้อ้า้า้า้อ้อ้อ้องรักิ่งดที่ต้องที่ต้องทัต้ยิ่ง้นไอารยเล้ามาส่การอัตารมรมนเนเดนอารมนเอารยนองท่าน กรเกเก ดาการทวทวน ความไม่ดีนตัวเอนอกนีอกนีอ้เราได้ทวนได้ทวนไอน้าที่าที่านีวิตนีวิตนลาเทาทว่เราท้นันนนนนันนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนาทนาทนนนาทนาทนาทนาทนาทาที่สมี่สมกรเพียงทั้งหน้าที่นานกานานการานพตทวนน้าที่อครออกรอครอครนรัda ต่อการงาน น้าทาที่นนามามเามามเามเามารามเามเามเามามน่ามามเารารารารารามน่ารานกาที่อส่วนร่วนที่าที่ต่อการยการี่อส่วนรวลมที่สน้าที่ต่อการยการยการยกิตนเ้นากากวงร่งทกอการยกานกรนงทก่งทก่ง่งทก่งทก่งทกากากากากากากากากากากากากานกา ทกทวนดนดว่เราได้ย่อย่อนย่อนหร่องต่อยอน้าที่ดไดไร่อไมเอีย, เราอ้าอ้าเราอ้าย่อนย่อน่อนไวันอันอันอันอรนรนอนรนรนรนรนรนรนรนรนรนรนรนรนรนรนรนรนรนรนรนรนราราาดความสมสมดลไอย่างไรม่อย่างไรมีda ครนรนรนรนร้สกทอทอทิ้งากความเอียงเอียงองเรเรากลังเดินทางางเ่าง่างางางางางางเาง่างางางางางาง่างางรางางางรางางาง่าง่างากั่งนินิพานไอไกลเนียง.. การมีลมีลมหายอยพอการมีนอกาสได้นก้ไda การมีลมหายนเลย่านเอกาสได้สร้างด้างการมda อย่านเอกาส่านเราราราราเม่อนไอกาส่านไดล้อาเวลายาวนมานมายาวนานมายเดลายอนหลายออสงไงไไงไยอสงไยเลยกไดda da งคอกาสได้ดีที่สอย่างเมที่สเสียอกาสนั้นไสนไดังตัวอย่างองิตวิาดวงนมนงทีี่าเล่ามอไนีนี... เลายครั้งนที่สอกอารมอารมอารยได้สัมัมัสความร่ายไี่ไี่ไี่ไี่ายไี่วยทอด่วยาทอด่ายทอดน่เาาอยาาาาาาาาO que você está vendo?????????????? ตายไได้เล้ามาสนมาสม่าเม่อารยเปิดนอกาสามda da da da เสมัยนไทยเนไทยเนสายีน นสมัยที่มีวิตอย่เอย่เอ่เดมีีลรรเดนมีรัทมีรท่ไม่ยอมอมออกออกอกอาิัตรรร่่าตรรรเมนังรมกรมกรนังรมกรมกร่านั้น เม่อตายไนิัตรนิัตามกเท่านั้น เม่านั้น เม่อตายไอยไีสน่อายไส่อรล้“ กเสียดายดายอกาสยิ่งนันที่านวันที่มีวิตอยนลักไม่คิดออออก้านเพ่่อก้านเพ่่อั้นทนทนทนทกมอย่ก่ก่ก่ก การทมามาเลี้ยงนอมี่ล้วครอครัวเ้อสายากมีนอยากมีนอยากมี่อมีล่อมีลกสาวกมักสาวกมักดงความ่ไม่ไมมมไมไมคิดว่านักความนักวามน้องกรักน้นักความิดหวามิดหวังอง้เดนนสมเีนความนัอยเน้อยเนน้อต่วันที่เดวงวินที่ดวงวินั่งนั่งสองเามานร่ลอก่ลก่ลาวที่กลังนั่งสอออารมเน้อน้องหน้าอารยอาารยว่ารยว่าร่าร่าร่าร่าร่าร่าร่าร่าร่ว่าร่าร่าร่าร่าร่าร่ารมม “อย่าร่าร้สกน้อยไปเลท่อน่อรัวสาวนตัวลน่อรักล้ว่าล้ว่าล้ว่าลกสาวนั้นดีอยางไายอเอเสียดาที่ไม่มมม่มมมมมมมมมมมมมมม่าอกาสได้ี่ได้ี่ไม่อเสียดายดายอกาสที่ได้ต่ไหว้นรต่ไม่ยอมออกดัตมอออกดัต,... น่อลาดไออเสียดา่อเสียดาย หากคห่งความร้สกนีอกมานากมากนยังมี่ยังมีวิตอยลกคงมีัวเกิกานยินินดีคิดตรตรีรียมทมทกอย่านอ่าาน่ออออกออออออออี่งได้สมมาทังไดอล่อยอมล่งความน้อยล่สมมาทั้งีวิda da da ต่เม่อความรนี้มากนี้มากนี้มาก้วายนมล้วนมนมล้วาีกทั้ง้ง้วายนมเองท่อไรไรไดากากรอ้อาาสไดไดาดาสไดไดไดไดไดไดไดความเ นมนมนรั้่อมานมาสมาสมาสมาสมาสมามาสมามานมมาเสมาล้วม่าก่ากรมที่สมมามามานีวิตไอสมมมามายได้อยอ้อ้อ้อ่ท่ามกลาง้มีลมีลมีลมีรรมเรมรัทอไมนตกไีอยนหมนมม่มมีรัทม่มีรัทเวลามีวีวิตอย่กาเมเมินต่อา่อเม่อ่อเมเม่อมเมเมเมเมร่อเมเมเม่อมเมร่อมเมร่อมเมเมร่อมร่อมอตายพล้วค่อยมามาเทกัน การมอดอกไม้ก้กัน้กัน้านลงสิ่งนี้นี้อไรไไดda... มนยมักทมักทลายพลทอดทิ้งนอกาสนการทสิ่งที่ดีงามต่อกันเสม อย่าดคลนคลว่อกา... เพราเม่อีอกาส่านไีกนไดล้่อยครั้งที่อกาสนั้นไม่หวนกลักมาอีกเลลมาอีเลน.. อารยเกียน่นทั้งสิ้น ลท่านท่านที่ยังมีลมหายานทั้งสิ้น นท่านท่าน่านค่านที่กี่กนอย่กกาอยมนานอางานางาารมอารมี้างที่ไล่คิดไอว่าีวิตองตนไม่ดีพา้ององดสกัสิ่งที่ไม่สมมววังเอันมนอันมานอย่าน่อยเเ้เ้เเมิเมิเมิเมิมิมิมิมารารารารารมิมิมารารารมิมิมารารารารารมอย่าเสีย่าเสียรัที่าเสีย่าเสีย่าเสีรัทยากัการมีวิเท่นานเท่าไเท่าไหรทกอยางกอยางกางกรมี วิตนเองตนเอ้ความเดนมนมนมนย้สามาร้นได้นไดสร้างอกาสนม่สร้างอย่างมางอย่างมีสติลมีรมกมกั่กักัดทมั่นความดที่นความั่นความดสิ่งดที่ทได้ไม่เตมที่เม่เต้เตมทีม่งมทีมีมที่งนร่องไda เติมมมมม่่มม่ร่ม่้เตอยน่เนอตนเองนเองรล่งดนนคนค่านีวิตวิต้นก่น.... “กล้ปียที่สเตรี่มเคานริ่มมนมต้นมายที่สลเตรียมเคานาวนาวนเท่อเริ่มต้นda หม่น10.. 9.. 8.. 7.. 6.. 5.. 4.. 3.. 2.. 1. Feliz Ano Novo! Novo Começo Novamente..... อานวารยน 28?? o ันวาค256.. าานวดิ,

%d bloggers like this:
The Buddhist News

FREE
VIEW