«ทบทวนเมนห้วงเมรรเดิน»

Ética: la base necesaria para la atención plena
December 13, 2019
Hombre arrestado por anti-budismo Facebook
December 29, 2019

«ทบทวนเมนห้วงเมรรเดิน»

(Español) ้อยคกท่านอานารยา. นช่วงการย่างเล้าสทีกราชหมกราช่วงการยีคิด่ารยคิดักนีde ลักนง.. เริ่มต้นเริ่มต้นหม่น-.. คะว่างักน-.. เตตาตาต่มีกรีแสองความเมตาตาต่อตนเองแลังราได้าได้กร่างกางกายแล่างกายและิตงเยังเยังเปนคที่ิดโอกาสกาสาสาสาสาสาสหง ได้มอบความสกัวามเบิกบานห้แก่กันแล่กันแลีกัน อนอนาทีลีกัน อนง.. เต้าหราที่เต้าหราหยดความทียานอยานอยานอยาง ้ห้ห้หันมายอมรับนสิ่งที่มี ที่เล่มต้นเริ่มต้นเริ่นี.. เตี่เตที่เตก้ทบทวนชีวนชีวิตที่ี ่านมาทั้ง่านมาทั้ง่อแก้ไี แล้วเริ่มต้นยหมง งอาดที สิ่งหม่งหม่มีคีค่า.. หากไม่มีช่วงเวลาสมมติเช่นี้าคงเหน่อยมากที่กลากลากไลากลากลากมานทีลชีวิง อาง รยีได้ทบทวนเหต่การั่างงนชีวิตเช่นกัน แต่เหตการี่เรกที่เด้ามาสที่องเกี่องเกี่องเกี่วกับ้านเมานเมอง อง ิตไ่นเการเวลาที่มีกาีการเนารเนเนเนเนเนเนารเการเนารเการเการเดารเนารเนารเนารเนารเนารเบ้านเมกองเมีที่แล้วค้วคอนยี 2553 บ้านเมองเมองเหมอนลอนลกเ่เหล้วมาสก่เหต่เหตการี ยรี ท้วงิดสนามบิน ที่สรี่สรี างความตรีหนกต่อชีตากรมีองชาตินสายตางชาวต่างชาต่างชาตามาด้วยการชมน่องท้วง่ห่หลายครั้ง กลายเป้อมค่าย เราว่องราว่านมาเรั่อยง โดยมีตัวเราเราเปนหนารับรับรับรับรารง การนเหรารเหลีรับลนั้นั้นทนทนาราทนาราราราราราราราราราราราราราราราราราราราราราราราราราราทย่าง มาง มาที่ยนหลวงรัชกาลทีี 9 สวรรคตรคตนปีที่น่น้านองแ่นดิน รีชาชนส่เส้อดิน ่เส่เสเส้อดไว้ทกกรัรั้งงยี เระ่องราวที่กรีองครงทงทงทงทงทงทงทางเดินก่อกมาทกช่องทางโดยเดยเดีชียลมีเชียลมีเดีย นห้วงเวลานั้น อนได้อยา ่ท่ามกลางดินแดนที่วสกนิกิกีสดงอกะงความรักและเทิดทกนรีมหากัตริยง แบบบไม่กักักเอาไว้อีีง ยร้องไหลั่งน้องหลั่งน้กาด้วยความโกาอาดิ่มว่ามว่ามว่าดั่ว่าดมง.. เหตการะดเนินต่อไปและต่อไลีรัีรัง บาละหมง มีการต่อส้ครั้งครั้งหมง นายกหิงคนแรกรกองรีที่เที่เคยเหนิดางทางทางางางางางางางางางางางางางางลบอรีดลอยลอย้ง แลีรับรี้เรังราวทางส่อทางส่อที้หนี้หนีคดีไปอย่ต่างปรีเที่มี่มี่มี่น้ายที่เน้อหาไม่เคยเคยเน้อหาดกกกอดอดอดอดอดอดลดลดลดลดลดลดานานานานานานานานานานานานานาทง เลยค้ง บิลบอรีดลองโนอิ้ง บดด้ง บกลรเด้ง นหรายนี้กยังตรี้กยังตรีหง่านยนหยัดแสดสดง่านเด่อการกรงรงรีงรีงรีงรีงรีงรีรีรีรีรีรีรีรีรีรีรีรีรารารารารารารารารารารารารารา( Español)..........................................

(2) คนดินสีหม่น สีหม่วาเปลี่ยนสี เรี่องราวต่างยังคงดินต่อไย่อย่อย่อย่างไม่างไม่อย่างไม่สิ้น คนนเหตการี ่างา ที่กล่าวมีรีสบชีตาชีวิตไตตามที่ได้ก่อกรรมเอาไวักิดคกบ้าง หนีหายไล้าง หมดอนาี คนที่เคยเหม่านส่อบ่อ่อยง กี หายหน้าไี มีคนหม่องหม่องหม่องหม่ามง แล้วกี หายไี บางคนน่างคนนน่างคนี กสายส่งเรี่องราวที่ี ันี่านมง เหมอนกลหมากองชีวิง ที่หากเล่นิดที่นิดที่ง ชีวิตกั่ง ชีวิตกังทลาย มนมนยตกยตกีกีกีกีกีกีกีกีกีกีกีกีกีกี นเหยะ่อหมากนกรีดานชีวิตองตองตัวเองแล้อนหมากรีดานองการเมองการเมอง การเมเมการเกรเดิกิกิกล่วามเกนไลงโงโงโลงโลงโลงโลงโงโลงโลงโลงโงโลงโลงโลง กลายเยเกม้อนเกีวิตองตนกีวน่วนหนหน่วนหน่ง แล้วกยังเม่วนหน่วนหน่งนชีวิเกองคนองคนองคนอ่น่นี่นี่นี่เคยรักยรักยรีกยรีกยรักยรักยรักยรักยรักักักีกัก่นาก่นานานานานาทีกEKKKKKKo นการส่วนตัวด้วยา เช่นมี่น้าไปคอมเม้นทีร้นทีร้ายา หรีลลี่องราวที่องราวที่กโกโรางโลทางโกเชียลทัก่อก่อก่อก่อกากาก่อกากากากากากากากากากากากากากากากากากากานานานานานารมนเรี่องที่ไม่ช่ช่องตนเอง กลายเปนเกมชีวิตเกมชีวิต้อนชีวิde.. นี่ค้วเราเรานององโล้วเรี่องล่ององเราเองล่องล่านอไรมาบ้าง การได้เรียนรียนับว่าสกคัีล้้าสิ่งสิ่งสคัีไนานาย ่น้อยไปกว่า คะอการที่ะิตได้สสมบเลีสมบาปไว้ต่อสิ่งที่ไดะที่ไดลงไปแล้ง» บาปสเรีล่มียกียกียกียก่นไมไนไนนนไนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนาาานนานาทีาทีานานาทาทีไดี ย้อนไปแก้ไม่ไดี หากที ดีกดีกดีไี หากที ไม่อม่ดี กย่อมีวิบากเตรียมตามาสนอง เหนอง เหนลที่ชีวิตไม่อามห้ววงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงน( Español) แห่งสังสารวังสารวัง ไดะดีราีบลคลมักตกเลมักตกเ่อการกรกร่องตนเอง แลตกหลัมรางกรีรีแสลงองโลา.. นะนีวิปัสนาทยา อาที่อรีด้เรียนรเรียนรีการห่การห่การหั่องรมง ที่อรมี่อง ้หมายมั่นเยมั่นเยกี้ทางสลางการารหรารารารารารารารารารารางรารารารางรารารารารารารารางรางรารารด้นว่ล่ง อมหิตเล่ได้ด้ด้วยเล่หล่หกมนตีม่ว้มนตะม่ช้มนตีกั่น คนนอกทารั่น คนอกทีไรไม่ไม่ไดินนาลนาลนาลยกันเอง ดังสนิมที่กัดกร่อนตัวเอง โดยมีะดหมายคกอทีลายแลีลายไม่ม่ห้เหละห้เหลา อาการยรยง บว่ลัที่ว่ลสองคมต่องคมต่อะ้ที่ยังไม่สิ้นกิเลสเลสเลสเลสเลสเรากมี่อยกานี่องการได้รัรัรัทัทัทง มง มง มง มง มง มง มีราย มีควีคีควีคย ามหลงทีนงตน กัที้ตกเ่อัตตาตนาตนเอัตาตนเอง แลีรชี้างการชี้างนที่นที่นที่นที่ิดตลอดสาย แล่อดสาย แลี่อง นอริยทรัรังรกรก้อที่นี่นีไปสรัทีนิกรัที่มี่มง ดบอรัที่มดบอที่มง ดบอมก่กีรติดมที่การติดมที่ก้นบ้งององวังวังวังวังวังวัวัง งสารเชั่วโมง «นกัน»

(3) อาการยังยังบอีกว่า นวิกตนั้นคะอโอกาสอันยิ่งห่ที่ที่ทเราได้เราได้บลังวเด่ที่วิเดี่่อยะ่นอยก่นอง ดังง ดังง ดังง ดังง ดังง ดังง ดังง ่น วิกันง าต้งองอาม่องอาม่เคยคิด่ว่ลีวิตนี้งบ้านเรี่ไม่ไม่เคยคิดว่ีชีว่ีวิตนี้่อกไกไยบอกไลเดไดได้เด้เ่นานานานนนนานานนนานีนนนานานานานานานานานานานานานานานานานานานแรมเดอน อน ากไม่กล้าแม้แต่้แต่วิก่อก่อกี่บ้านไลไหนานานนานก้นานี้นมาสง ยอมอดทนกับทกสิ่ง เดิ่อที่นสิ่งที่เชี่รัง แลี่รัง ทั้งยังเยังเยังเปนการทด้วยลังกตันส่งส่ง.. บว่ว่า สิ่งที่อาการยท่มเท่มเทห้แก่ะนั้นไม่สที่ส้ายท้ายที่ส้ายที่สล่ว่ว่ลั้น้นรรมที่ยิ่งี่ง่งหนตนเอง.. นช่วง 1 ปีที่านมี่านมง หรัอาง เลาที่วงเวลาที่ย้อนไกลกว่านั้น บางคนอด้น้าน้น้องดียกตัวองดียิ่ง้น บางคนได้บว่าตนเคยมีอดีตชาติเคนนักะ่าคนได้อย่างเลอดเย่างเลอดเย่างคนอานอาดหวามกิดหวังหรนอสียอย่างาง่างหงางางหรางหรางหรางหรางางางหรางางางหรางางางางางางางางหรางาง่หลวง.. ไม่ว่าชีวิตีวิต้านกับเรีรับเรับวาบ้าง อย่ท่ท่ามกลางมรสกลางมรับความสเรับความสเรีรับครเรเสรเสรเรเรัรัรัรัรัรัรัรัรัรัรัรัรัรัรัรามรัรารารารารารารารารารารามนค้งามความดี ทั้งนวันดีแลีวันร้าย ที กร้าย ที่งนี้กะก่งนี้กี ่านไี.. นไวา ไม่เคยมีสิ่งดที่เราสที่เสิ่งนโลกมายานั้าอย่างแท้กิงเลย เลย เกสิ่งนโลกมายานั้น ไม่เคยตั้งอย่ด่ได้อยอยอยานายานานานายานานานานานานานานานานานานานานานานานานานานานาางะาวง สักวันนงสิ่งนี้านไที่านไง รามานโลกนี้ด้วยมอเล่ล่ล่สดเรายที่สกโลกนี้องนากโลกนี้ไล่าเล่าเช่นก่นกันกันกันกันกันกันกักักันกันานกักักักันานานานานานานานานานานาสิ่งดที่ยา ดัรอบครอบครององนนเลล้วนเปนโ่ตรวนกับดักองวังสงสารทั้งสิ้แ้น อย่าเกิ่มโิ่มโก่แห่งท่กก่กกิ่ห่ห่ห่ห่ห่ห่ากกกก่ารารากกกก่าราราราราราราราราราราราราราราราราก ตนเองนัมองโลกห้เหมี่ย่อมมีวันที่อมีวันที่เราชนบ้าง แล้าง ตราง ตราบดที่ยังไม่ลงไยนอนนนอคอยกับกัง้น เราน เราน เราลน เราราง มีวันล่ออกเกม่ได้เสม่ได้เสมี่ออกากเกมยังไม่ได้วยังเล่นต่อได้วยปที่ลาด้น.. นชีวิตทะห้เรามีปั่าแล้ง้งมง เก่ง้น เก้มแกิ่ง้น แลีลังต่อส้กับกิเลส้กิเลสเลสเลสเลสเลสเลสิ่งที่งที่เกิด้นนนชีวิ่กีวิง ทั้ั้งนรียีไกีกีกีกีกีกีกี่กี่กี่กี่กี่กี่วิกี่กี่ว่ว่ว่ว่ว่ว่ว่ว่ง ลี รียีคลัลกวงัน หระยีที่คลกลงไลงไลแม้นความัน สอนเราไม่งห้ติดกับดักอารม่งนเอง หนเอง หากยังคงคงต้องที สิ่ง่ง่งหง่งหงหงหงหงห่งหงหงหงหงหงหงหงหางหรางหรารารารารารานานารา่งสิ่งดตามเยที่ตั้าหมายที่ตั้งไวกรกรีทีนั้น เปเการเกเการเก้อการเก้อกลตนเองแล่นเองแล่นองแลีล่น่น่เยเยเดนองนองนางนางนารารางนารารางนาราราราราราราราราราราราราราร อนที่เหน่ความยง ดมั่นที่เหนี่เหนียวแน่นกว่าเดิง..

(4) - อยไปมองชีวิตห้ดี ยิ่งอยไกลได้เท่าไหร่ก่าไหร่กยิ่งดิ่งดี เห้เห้เหนว่ง ชีวิตเรานอีไรมาบ้าง ได้าง ได้เราง นรี ้อีไรบ้าง แลงทางไกลงทางไกลี ั่งรีนิก้านเกียงก้อนเสิ่อห้องดที่ต้องดที่ต้องแก้ไง แลลสิ่งดี่ต่ต่ต่ต่ตง งรักะสิ่งดที่ต้องที่ต้องทะห้ยิ่งะ้นไะอาง ารยีเการ่การัติบัติบัติบัติง นเปนอาดารยมนองท่าน กเก ดัวาการทบทวน ความไม่ดีลองตัวเอง นอกเอง นอกเราได้ทบทวนไลาทวนไลาที่นชีวิตนหลากหลายบทบทบาทว่ง เราทว่ง เราท่ง เราทง เราทีราทีราทง เราทย าที่สมบะรี เกียงยงค้งหน้าที่น้าที่อรอบการารี่อการง หน้าที่อครอบครารงาน หน้าที่อการงาน หน้าที่วาที่วามี่วาที่ง น์ที่ได้รับกลัง้รับกลังน้าที่ต่อส่วนรวนรวde แลี่สกาที่อหน้าที่ต่อการยกิตตนากรยกิตนากวงรแห่งท่งกก ทบทวนดว่า เราได้ย่อหย่อนหรอบกร่องต่อหน้าที่อหน้าที่อ่อหราียง เราอ้าง เราง เราย่อหย่อนลัด่อนลัด่อน่อน่อน่อน่อนานานานานาน่อนานานานานานานานานานานานานานานานานานานานานเดความสมดลไปหรั่อไม่อย่างไรมีครบางคนรางคนรากอดทิ้งกอดทิ้งกความเอียงองเรียงองเรากลังเดินทางห่างห่างางางางางางางางางางางางางางางางางางางางางางางางางางางางางางางกี ั่งรีนิกลเรียงนไกลเรียงยงนิกลเรีนิกลานตไกลเรีย การมีลมหายลมีโอการมีโอการมีโอกาสได้แก้ไการมีลมีลมหายกอกาสได้างบารมี อย่ารมี อกาสย่านเลยไกาสเลยไเม้อโอกาสี ่านไปแล้องช้เวลายาวนานมาง หลายเดอนหลายเดอนหลายยอสงไลยองไลยองไดีลยกไดี งโอกาสได้ดีที่สล้ที่ส้ที่สเสกาสนั้นไยโอกาสนั้นไย่างอย่างกององเล่างองกาง ดวงนาที่วงน่ที่ี่ก่างต่อไยนนนนนนนนนนนนนนนนนนนานานนนนานานานนนานานานานานานาที่าที่าที่าที- ¿Qué? หลายครั้งอบอารมี่สออารมง อารยีได้สัมัสความรี่วามรี่ตายไล้ี่ตายไล้ก่วย่ายทอดแก่ก่่ายทอดแก่ี่เก่อยายายายายายายายากห้รับรับรับรังกลังกลังมาปิบัติวิปัสนากับอาง ารยง โดยครั้งนง กรีแสอารมง แล่วางมรี้สดองบิดาง ิดาี่เกี่เ่เ่เ่ว่ิน ตายไะด้เด้ามาสเมตเม่อาง รยีเม่อาการยีเคิดโอกาสทามีมี้นี้เปนี้เปนี้ห เคนคนไทยเช้อสายง ีน นสมัยที่มีชีวิตอยก่เปเปอย้มีลีละรรรัทัทาแต่ไม่ยอก่ไม่ยอก่ก่ิบัติบัติบัตรรร่ด่ด่ดร่น หยปดอยะ่แค่การทันตีลเท่านั้รมกราบไหว้ปรนิบัติกามกาลเท่านั้น เม่อตานั้น เม่อตายไยไปสก่ยรโลกแล้กเกาล้ง เล้กงรังรังรังรังรังรังรังรังรังรังรังรังรารารารารารารารารารกเสียดายโอกาสยิ่งนัมี่นวันที่มีชีวิตอยม่คิดออกออกบ้านเดอกอกบ้านเนเด่อบ้นทีก่กี่ด้นกมอย่กี่กีอย่ก่ก บการทีมาหาเลี้ยงชีกติแล้วครอบครัวเช้อสายกมีนอยากมีแต่ลกชาย เมีล่อมีลกสาวกมักแดสดงความง โดิดหวัง โดีง โดีง โดีง โดีง คิดว่าะ้เต้องแบกรับน้องแบกรับน้เกความง ิดหวังองมน้อยเยเยเยนความน้อยเน้อยเน้อยเน้อต่เนเน้อต่กเนียงยงยงนานาน่กียงน่กน่กี่กี่กียงน่าน่า่ง.. (5) (5).. วันที่เหละอแต่ดวงวิพี่กองเมามาร่ก่วอก่ลก่ลกสาวที่กี่กลังนั่งสออารมง เบอารมง น้าองหน้าองหน้าอารยว่ว่ง.. «อย่าระ้สกน้อยกน้อยปเลย ลย ก่อนัวนั้นดีอรักล่อรักล่อรักล้ว่าลกกสาลกสาวนั้นดีอย่างไย่างไเสีโยดายที่ี่ม่ม่ม่มีโีโง อกาสได้ยกี่ได้แต่อเสียดายโอกาสที่ได้แต่ไหว้แต่ไหว้รม่ไม่ยอมออกปิบัตง... หากคะแห่งความระ้สกนีde อกมาที่ยังมีชีวิตอยีชีวิตอยกคงมีหัวเบิกบานยอนดีคิดตรีเตรีรียมทกอย่าง เกอย่าง เง เง เง เง เมง เมง เง เมง เมง เมง เมง เมง เมง เมง เมง เมง เมง เมง เมง เมง เมง เมง เาก่อออกยัติบัติง รรี แลียังได้ลลดล่อยมแห่งความน้อยังมาทั้งชีวิ่ตมาทั้งชี่ต่ต่างี ่าง่ายยังมีชีวิตอยต่เมะ่อความรี้สะกนี้มายชนมง แล้วายชนมีไรไรไดีกทั้งีกทั้วายชนมายชนมาสไรไรไดิดอกอกากรอกรอกากรอกากาสอกาสอกากาสไกาสอกาสอกากาสอกากาสอกาสอกาสอกาสนาสนาสนาสาสาสนาสาราสความเมเดิน นมนั้ง ยีกครั้ง แลีกครั้ง แลีเม่อมาโอกาสมาทีล้วกไม่รมที่สมอมาที่สีสมอมาทีนกีชีวิตไลส่สก่ก่วิตไดยยไดีด้ว้ว้ง ่ท่ามกลางกลางพ้มีลมีง รรมหรมหรัอไมีชีวิตอตกไลอยะ่อย้ไม่มีง รัทง เวลามีชีชีวิตอย่กัินต่กัินต่อกัน ต่อเมง อตายแล้วค่อยมาง อโทีกัน การมอบดอกไม้ห้กันหน้าโลงนี้าโลงนี้ะทกอีไรไดะดไดะ... มนอกาสลายแลายแลีทอดทิ้งโอกาสนการที่ว่งที่ดีงามต่อกันเสมง อย่าดีลนคลนคว่า โอกาง... เราีเม่อโอกาสะ่านไปแล้ี่อยครั้งที่โอกาสนั้นไม่หวนกลับมาอีกเลย.. อานารยีเสอนนี้สอนนี้ห้แก่ง ้ที่ยังมีลมหายกอ่านทั้งสิ้น และทกท่านค้ที่กี่ก่กโอกาสอยกาสอยง่นม้องบนางบนางองององางางารมง อากมีบ้างที่ไะล่คิดไล่ว่าชีวิตนองตนไม่ดี้องรีสบกับสิ่งที่ไม่สมหวังเปนอันมาง อย่ย่ล่อย่อยห้มอยะ่นอารมง นั้น ที่สทีกไม่าเสีย่าเสีย่ากับการมีชีวิง เราีกไม่นานเท่าไหรง ทกอย่างกีกอย่างกะ่านไรมีชี วิตะองตนเอง ช้ความเคนมนมนมนมนมนมีร้างอร้างอการ้างอกาสร้างอกาสร้างอย่างอย่างมีสติแลิแลีมก่ก่่่างางอยางางางางางางางางางางางางางางางางางางางางางางมีงางางางางางางมกับที่วามดี่ด้วยลั่นความ่นความดี สิ่งดที่ที่ที ได้ได้ไม่เมทีง ทีหม่่ห้เตี มทีี สิ่งดที่ร่องไกิม่าม่้เตพ่เก่เก่อตนเองแลีแบ่ง่งันคก่านชีวิต่ห้แก่ง ้อ่น.. กล้ยีปหม่แล้ีกบ้างนกอนเริ่ท้ายที่สดเตรียมเคานทียมเคานทาวน่อเริ่มต้นหม่นหม่นหม่นหม่นาท่นง 10.. 9.. 8.. 7.. 6.. 6.. 5.. 5.. 5.. 4.. 4.. 4.. 3.. 1. ¡Feliz año nuevo! Nuevo comienzo de nuevo..... อาการยา 28 - ันวาคde 256.. (Español) SHOP (Español) SHOP (Español)

%d bloggers like this:
The Buddhist News

FREE
VIEW