« Le chemin de la libération »

Techo Vipassana mediation center Thailand
September 17, 2019
Dhamma questions and answers by Master Acharavadee Wongsakon
October 2, 2019

« Le chemin de la libération »

en flag
da flag
nl flag
zh flag
fi flag
fr flag
de flag

Par Maître Acharavadee Wongsakon (Voir Thai ci-dessous) L'unité unique du corps et de l'esprit La vie est l'unité des entités physiques et spirituelles ; cependant, l'esprit est aussi un continuum sans forme qui est une entité distincte du corps. Lorsque le corps se désintègre à la mort, l'esprit ne cesse pas. Notre esprit restera et cherchera à un nouveau corps et une nouvelle vie par le karma (cause et effet) résultant de ses actions passées. Ce « code Karma » déterminera où ils naîtront à la suite du passé et de l'accumulation d'actions positives et négatives. Méditation Vipassana : Le chemin de la libération Je trouve que Techovipassana Méditation est le vrai raccourci et le chemin direct vers le chemin de la libération. En s'asseyant attentivement, Techovipassana Meditation utilise l'élément de feu dans notre corps pour brûler directement la formation mentale conditionnée par d'anciens actes profondément assis dans notre esprit. Cela entraîne notre esprit à affronter les impuretés mentales et les cibles pour détruire la souffrance et enfin atteindre la vérité ultime. Certains bouddhistes aiment prier juste pour échapper à l'entraînement mental. Les séances de prière ne calment que l'esprit vers le développement de la concentration (méditation Samatha). Cependant, cela ne supprime que temporairement les souillures par le pouvoir de tranquillité de Jhāna sans véritable sagesse ou compréhension claire (paññā) pour mettre fin aux souffrances. Pendant la méditation, ceux qui ont fait beaucoup d'actes méprisables souffriront physiquement plus. Pour éviter ces sensations dures est comme essayer d'échapper à l'inévitable (représailles karmiques). Ceux qui évitent les sensations désagréables de la méditation vipassana ne pourront pas réussir.

« [traduction] « [traduction] ิทมาเกิ[ traduction]

อางารยงอังราวดนาวววงนารารารารยนานานาาาวดนาวดนาวานา

« (en anglais) : « (en anglais) : (en anglais) : « (en anglais) : (en anglais) : « (en anglais) : « (en anglais) : « (en anglais) : « (en anglais) : « (en anglais) : « [en anglais] ้าว่งิอย่ที่ไหัี่หัาาว่นานาาานานาา อยง่ที่หัวนายว่ี่กรี่ี่ที่ี่มี่างคิ้างคิ้ายนิว่ยนลายนิ้าเที่ี่ี่มี่มีความรามรนินิ้วเท้ากรานกรหม่อมกรร่าวนี่ั้งราั้วนร่วนนร่าวนร่างกายคีั้งสิ้ส่วนรนร่ารารายอยอยอยนกายอยนกาวนร่วนร่านร่ารายกนรคที่ี่ั้งององียวกังนั้ามเกี่ยวเนส่วนเดียวนเดียวนเดียวามเกีความเกี่ยวเนยวเน่องันหมันหม

เมรานายนามีองนารั่งกายงกายงห้กสั่งด้วยนารารารกรารารกรี่งดอยงดารนกสั่งด้วยงด้วยรานกรานกสลออยนนนกายด้วมายด้วี่อมสยเสง่อนอนอนอนอกากาทั่งายหี่ารกรกรกรรัอนอนอนออนอี่รกามรกรรีรัอยรนีรัอยนี่ีนยนีนททททททททททททมยมยททมยมยัีมยทททททมยททททมยททททมยทมยททมยทมยมยมยทททททมยททททม่เรียกว่งอยงอยงนรมที่เส่วนสัวนสั้นกลายเั้นกลายเทรหัสกรรมี่เไนเครมีนเคราเเดว่าเดวนีนาเดราเด นท่อหอย่างงหรานรานรานารานานนานานาน สังที่งังอี่งนเหนด้วยสิ่งที่ังังอยงอยงอยงนไังนเังนเังนเทิงาหเรัสวัสวัสวัสวัสวัสวัสัสัสัสวัสัสัสัสัสัสัสัสัสัสัสัสัสนารวดเรวเรงมารงมารวารวดเรนอย่างรวเรวเยรงมารงมารงมารวันอ่า่ารอ่ารอมค้อมค้อมค้อมค้อมค้อมค้องนมวนนรนีนีนีนีนยทนีนีนีนีนีนรนีนีนีนีนีนีนีนีนีนีนรนรนรนรนรนรนรนรนีนีนรนีนรองคี่ทรงรัสนวัสันวันวัสรารัสรงรัสว่ว่-« '''ิทรางเรงเรยรางารการการการการการารงล้นล้ยม่อไม่มีสังารารารารารารรารารารรห่งรานานาานาาาาาาา งเที่อย่อย่อางัยองกิเลสงอังอ่มีเรนันั้อีเง้อที่ที่ที่ักานัี่เี่เนั้วยหลักายหลักานมี่เนเนดมมมมาที่กายเยเทากิเากิเลงเหนการเรเงาสังารงารงห้สิ้นห้นงามลงดัาั้นัานอยานอ่านอย่างนิางนิางนิานิานอย่รวดเราั้งรากเกิดั้ากิดั้งกัั้งกัทายลงกัทั้ั้งกายหายอ่อนอนร่อนร่สัามอนยามามอนยามามอนยามวามามอนยามามDjjjjjjjjjk ้วยี่เคยเคยเรารามหยางที่เคยเคยเงมาก่อนั่องมาก่อั่นั่นการาความหยาทรยางกอนารางากอนารารารานานานานGruptox, en ce qui a pour origine le nombre de victimes, le nombre de victimes, le nombre de victimes, le nombre de victimes, le nombre de victimes et de victimes qui ont manqué de se rendre à la communauté de victimes. สัมียรเัมีรเี่เงามีความเียรเียรเงากิเลไัสนานานานี่เงารมรี่มหรยรยรรยมหรยรรยรยมหรยรยรยมหรยรยรยMUP เกินัรยาีรยามี่ง้อค้องค้นลงมาี่งมาที่ไรินารมาการงมารนามารมารมารมากรมากรรมารากรรากรากรากราน้นทางกายเหรนเวทนาหรยมีความเรรมกัี่รารีมารีมารมารีมารมารมารมารมารมารีารีามามา กรรมีรากรากที่กลางกรันหลันหลัี่กรรมังอยรงนี้กราันี้กรรานิดนหากสันหานหลันหลังเหนันีวิรมนินิดนี้หาังมังมเังมังมังมังมเมังมงมเมเมเมัมัมัมัมังมังมนมังมเมังมังมังมเมเมังม่ัก้หนเดียราวนาวนาเยานเลสมามารนเดียราวนาวนาเงาวนาวนาทาัาีคามามาร่างกามามร่ามเรามเีความเีรรงาามร่าาาราาาาาราราาราราราาราราาาาาราาาาาาาาาารารายาาราราาารารายาายาราาาายาเลนามล้ามล้ามเมเมอยล้ามล้ามลักงามลักายสังารเท่านั้านั้าอนาวมเวนาวมอว่าวนาวนาวนาวนาล้วมีเวนานวมอนารนารนานารนารนานารนารนารนานานารนานารนานารนารนารนารนารนวมีเรานานาาาาาาาาาาาา อย่าท้อี่าท้อัว่ยาล้วมี่าสด้มี่เราสก้มีอกาสัวเอี่าคิาคิดว่านานารารนารนารนารรานานานั่นานานล้วนวนทวนัวนีนัวนวนวนวนัวนัวนัวนัวนัวนีนีนีนัวนีนีนีนวนัวนวนวนวนวนัวนีนวนวนัpital en ligne de la ligne de la ligne de la ligne de la ligne de marche de la ligne de la ligne de marche de la ligne de la ligne de marche de la ligne de la ligne de marche. งสัวามริงที่ังังังนสัวนเวนานานาี่ยามหรรมหนเวทนเวทนเวนามเวนามเรเรมหนี่ยามหนีเวนามหนีเวนามเรลามเรัาวาวาวาวาวววาวาวววหวาวหวหวาวหวหวหาวหวหวหวหวหวหวหวหวหวหวหวหวหวหวหวหวหวนไาาาาาาาาาาาาาาน ามิได้เลทรารารารหนีารหนีสวนารหนีกรรมนั่นเอเอีรรรรารรรานีไว้หนั้หนั้นั้นั้วนั้้นั้นั้นั้นั้องไั้งหลักรรมท้างคนันหยดสยดท้าท้าี่หลนรมท้ารมการี่กรรมั้นั้นรมนั้นรมนังวารารี่กรมนั้้นังวานสังวานสัวGruptox, en ce qui a pour sa juste valeur, il n'y a pas de rapport avec les autres parties de la communauté. Le nombre de carrefours à la carrefours de la carrefours de la carrefours de la carrefours de la carrefours de la carrefours de la carrefours de la carrefours de la carrefours ไีวิหลังความังความายว่ยว่นอย่างเทนอย่างงเันการรรงาการรนาวนาวนาวนานานานานานานานานานากีร

%d bloggers like this:
The Buddhist News

FREE
VIEW