«Consapevolezza e vita dei social media.»

Bozza automatica
October 10, 2019
Bozza automatica
October 10, 2019

«Consapevolezza e vita dei social media.»

(Si prega di trovare la versione Thai qui sotto)

Quando ci saranno notizie scioccanti, coloro che hanno la consapevolezza pubblica diffonderanno la notizia coscienziosamente. Copriranno i volti accusati per motivi legali o eviteranno di mostrare foto raccapriccianti. Non c'è bisogno di mostrare tutto questo perché ogni persona percepisce le informazioni in modo diverso a seconda della loro età e della fragilità della loro mente.

Le «azioni pubbliche» sono azioni che influenzano i pensieri e le menti della popolazione di massa. Anche queste azioni sono questioni private, una volta che sono state distribuite; potrebbero influenzare i pensieri che portano alla direzione giusta e sbagliata. Pertanto, chiunque voglia condividere le informazioni dovrebbe farlo con attenzione e buon senso. Soggetti come questo non è affatto distante, ma in realtà è molto vicino dal momento che abbiamo social media come Facebook e Instagram dove le persone postano questioni personali che si tratti di immagini o scritti senza pensarci due volte. Alla fine, l'inadeguatezza ritorna a mordere le persone che lo distaccano, facendole cadere vittime delle proprie azioni in passato.

Pur raccontando questioni personali, postare roba su Facebook è condividerli con gli altri o no? Ci sono molte possibilità che l'argomento potrebbe diffondere al pubblico. La tua identità, le tue abitudini, il tuo comportamento e la tua natura saranno rivelate dalle tue mani. Quindi, prima di postare qualcosa, ti preghiamo di ricordarti che Facebook non è la tua zona privata ma pubblica. Devi avere consapevolezza del pubblico in modo da non farti del male o abusare di te stesso e degli altri più di quanto sta già accadendo.

Quanto e come devi pensare prima di postare?

Ponetevi queste semplici domande; vogliamo vedere quelle immagini, vogliamo conoscere quelle storie; quelle parole tristi e dure che riflettono la mente senza morale. Vogliamo davvero riconoscerli noi stessi? In caso contrario, non dovremmo condividerli con gli altri. Storie personali, piccole storie semplici che vogliamo condividere, anche solo piccole storie felici che fanno sorridere chiunque li veda, possono diffondersi ampiamente data la tendenza dei social media nel mondo di oggi.

I social media possono diventare una grande opportunità per te se lo usi davvero bene. Proprio come versare acqua pura nella terra affinché l'umanità possa consumare, le storie che possono mettere un sorriso sul volto di qualcuno o una buona storia umoristica per far ridere qualcuno, o semplicemente per far sapere a qualcuno che è ancora vivo e vegeto. Potrebbero essere per coloro che sono tristi e hanno bisogno di qualcuno che li rallegrino o coloro che vogliono che gli altri si congratulino con loro per qualcosa.

I social media giocano nel bel mezzo di un caos, facendoci sapere che viviamo in una società piena di speranza, non in una società senza speranza.

Se hai la consapevolezza pubblica in mente prima di pubblicare qualcosa, puoi aiutare a sostenere questa società non essendo deficit di consapevolezza pubblica; nascere solo per essere una spazzatura del mondo solo rendendola più pesante.

Maestro Acharavadee Wongsakon

Citazione nella foto

I social media giocano nel bel mezzo di un caos; facendoci sapere che viviamo in una società piena di speranza, non in una società senza speranza. Se hai la consapevolezza pubblica in mente prima di pubblicare qualcosa, puoi aiutare a sostenere questa società non essendo deficit di consapevolezza pubblica; nascere solo per essere una spazzatura del mondo solo rendendola più pesante.

Fonte: Facebook 5000s Magazine con il Maestro Acharavadee Wongsakon (16 novembre 2015)

«Cartamode»

เวลามี่าวสาวสทีอนวนนวัว้ที่มีิกสานกสาที่หาก้องก้องการเยนร่นร่่ากมักมัก้ากมมีการกิดดหนน้านานนององนองนองนองนองนองนนนนนนนนองนองนองนองนนนนนองนนนนนนนนนนนนนนนนนนคลที่งกล่าวหาด้วนที่น่าสวนที่าสงกหหมาย หรอไม่กหลบเลี่านที่าสวนที่น่าส้อสงกลัวหรอสงเทมอนนนนนนว่าน เย านกันหมดเลีอง เรางกันกามวัยลคนมีวิการับรับรับรับร้้สางกันกันกามวัยลวามเราบบางนองนองนองน

คยว่าการกรีทีที่อสารี ารมอการกรีทีที่งล่องล่อวามร้สกนมกนมร้สมกนมนั้นั้นมวนมวลววนม้ว่ากรกรทีนนเวนเรี่องส่วนกัขอเม่อเม่อเรี่องราวนั้นมกเนยร่ออกมงกมง ส่งลส่งลสวามเกิดการี้นทั้นทั้ที่่ิดนลี ดังนั้งนั้อเห้อกมาที่สดงวามคิดเหหนหรีอเยอไรออกมาก้องไร้องไร่รองด้วยิกสนกห้มาลมเรี่องเช่นนนนนนี้ไมไมไมไมไมไม่นนนนมานนนนนมานนนนนนนมานรมานนนนหSiam วเลย ริงนล้วมันกล้มากรั้งากรั้งนก่มีโหลมีเดียลมีเดี่น เนสกากรรี ที่นสกรี ที่โส่องส่วนกัวกันอกานออกนอกนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนอกนนนนอนนนนนนอนนนนนอนนนนนอนอนนนนอาดการกรรีกรององานลีทียน สดท้ายสิ่ที่ไม่เหมาสมกกลับมาท้ร้ายกััวเอง กลายเมน้กเหน้กเนนเหนเหนนเห่ออออดีนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนอออออนนนนนนนนนนนกน

าม้์บอกเล่าเรี่องราวส่วนรี้ไม่การโสทีเฟบมกกกกมเ่อนร์ห้คนอนอ่นรี้ไม่นรม่นรม่หร้วกมีโอกมีโอกาสหลดอนดอออนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนิสี่สานดารี อักลักมองนเองทั้งสันดางสันดาน กเน้วยน้มอมองนเองทั้งสิ้งสิ้น ก่อนั้น ก่อน้นสสนรรงไรลงนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนหลงเห้นห้้น้นที่เวนนที่สานที่นที่วนที่วนทีนที่นที่สานที่สารี ารี งก้อองมีิกสนก่อสาสารี ้ายล์เบียดเบียนนนนลยนลคนอมากว่าที่าที่โลกเวนอยวนอยวนอย์โหราที่นาทที่โหราที่โห

าค่ไหนอย่างไย ที่้องคิดก่อนโนโสก่อนโหรางไที่าน?

ลองกั้งบนี้ามง่ายว่าเราอยากเหน้านบนี้ไห้เราอยากรับรับร้เรี่องเบนี้หรอเล่น้อยานน่าสลน นสลง Prego, in questo caso, a causa di un อี่น... เรี่องส่วนกัวที่เราวที่องเลที่เราอยากเราอยากนรี มีสนยนวามีความดีงามสักเลกน้อน หรอน้อนห้อห้วาวาวาวานานามนนานามน วนหร้ที่อานมาเหรั่อนหร้ที่อ้ที่อานมาเหว้านมาเห้ารั่วไหลไบอก่อก่องกรสสังกรสังคมหรออไมยลมีเดีเดีนนวหาก์น้ห้เวน้เนน์กลายเนนโอกาสห้เราเนนดั่งหยดน้สสอานที่วยเกิมลงไนนโลกบนโลกบนห้มีเร่องที่องทยนนนเม้ม้มิ้มเดีที่ม้องน้องน้อวเราดังอนเดียหรออย่างน้อยางน้องน้อยอยังมีชีวิกอนอยงมีอเอเมอเหรอนอนอน องการกีลังหรีออยาก้หห้คนร่วมดีวมดีวมไกับเวนากับเวนนร่วมดีวมดียากับเี

โหเชียลมีเดียมมีมที่ทีทีห้ร้ว่ามกลางความสับสนวนวานวาวานเราอย่นสังคมที่มีหวัง ไม่สังสังคมที่สิ้นหนหนหว«

เรี่องไม่าเกลียน่าเกลียนองหลองหากิดก่อนทีรองกองก่อนนนโนสนนสนโห้วยิกสนสนกสานกสารี ที่ที่ไม่กรร่อง เร่อง เวนส่วนหน้ที่งที่วยกิดมาวงน้วงน้หนัก้ที่เนนได้เมาวงน้เกิดมาวงน้หนักองน้หนักองโล

อา้ารย์อัีราวดี วง์สกี

ที่มง: FB นิกยสาร้ามห้ามห้วงมหรรี กับี. อัขาวดี วง์สกี (16 นายน 2558)

.

Traduttore: Nadda Rattanamankong

%d bloggers like this:
The Buddhist News

FREE
VIEW