‘Meaning of True friend’Master Acharavadee Wongsakon(โปรดอ่านภาษาไทยด้านล่าง)

“Karmic Law ” ” วงจรกรรม …โดย: พรนภา ฮ้อแสงชัย
October 10, 2019
“Reviewing the Mind in Dharma” “ทบทวนใจในห้วงธรรม”
December 29, 2019

‘Meaning of True friend’Master Acharavadee Wongsakon(โปรดอ่านภาษาไทยด้านล่าง)


If there is no love, there will be no religion and no way out of this cycle of birth and death.
When the Buddha was about to attain the enlightenment, to become a Supremely Enlightened Buddha, he had cut the fetter of “bonds” that bound his mind to the mental shackles. His love was transcended to the highest quality of love which was Selfless love (Metta) Great Compassion (Karuna) to all beings beyond the universe. The power of the selfless love comes from the endeavour path of the Bodhisatta who cares not only for one’s own liberation, but also for other beings. If the Bodhisatta carries on fulfilling his duty, the higher Perfection of Giving, his status will be uplifted to Maha Bodhisatta (the Great Bodhisatta) with boundless power of selfless love beyond the realm of 3 worlds. Maha Bodhisatta who has cultivated Paramattha-Parami, sacrificing one’s own life in order to bring living beings out of the cycle of rebirths. The result of this great sacrifice is the strong foundation of love and esteem in return, causing a strong force to break through the resistant force. Self-sacrifice is one of the important Perfections necessary for becoming a Buddha, if so desire.
True friends or ‘Kalyana-mitta’ are everything of holy life. That is because before you can become true friends, it has to start with love…
True friends encompass parents, children, husband, wife, teachers, friends, attendants with the love for one another so true friends wish their friends to be out of sufferings, to be happy, and to encourage their friends to get away from the miserable life. This is true friend, they are not just ‘casual friends’ who you dine, travel, or go out with. True friend is friend who desire to do good, wish well and bring goodness to friend. The Buddha wanted those who aspire for enlightenment to ordain, as he was aware that where there is love, there is suffering, because love always comes with the mental attachments and the separation from the love ones, if the mind is not trained, hard it is for householders to love without lament.
Love is not a final answer to the enlightenment, but enlightenment requires love as a foundation
Translator: Suda Kanthagowit


หากไม่มีความรักเสียแล้ว มิอาจมีศาสนา ไม่อาจมีทางรอด
เมื่อพระพุทธองค์จะทรงบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จิตพระองค์ทรงตัดเชือกแห่ง “ความอาลัย” ที่ผูกจิตให้ถูกกักขังในวัฏฏะให้ขาดผึงลง ความรักถูกยกระดับขึ้นไปสู่จุดสูงสุด คือ มหาเมตตา มหากรุณาพ้นขอบจักรวาลอันไม่มีประมาณต่อทุกสรรพสิ่ง พลังเมตตา คือเส้นทางการบำเพ็ญของพระโพธิสัตว์ที่ไม่เอาตัวรอดเพียงลำพัง หากบำเพ็ญบารมีแห่งการเสียสละสูงยิ่งขึ้นก็จะขึ้นสู่สถานะมหาโพธิสัตว์ ที่มีพลังเมตตาท่วมท้นสามโลก มหาโพธิสัตว์ เป็นผู้ที่บำเพ็ญปรมัตถบารมีสละได้ทั้งชีวิตเพื่อขนเวไนยสัตว์ให้ออกจากวัฏสงสารเพราะเสียสละยิ่ง จึงเกิดเป็นฐานบารมีที่ได้รับคืนมาในนามของความรักและศรัทธา ทำให้มีพลังฝ่ากระแสต้านและเป็นบารมีสำคัญที่จะขึ้นสู่การเป็นพระพุทธเจ้าได้ หากตั้งจิตปรารถนา
คำว่า “กัลยาณมิตร คือ ทั้งหมดของพรหมจรรย์” นั่นก็เพราะ ก่อนจะเป็นกัลยาณมิตรกันได้ ต้องเริ่มต้นที่ความรัก…
กัลยาณมิตรหมายรวมได้ถึงพ่อแม่ ลูก สามี ภรรยา ครูอาจารย์ มวลมิตร บริวาร ด้วยความรักที่มีต่อกัน จึงอยากให้มิตรพ้นจากห้วงทุกข์ อยากให้มีความสุข เพียรพามิตรให้พ้นจากชีวิตที่ร้าวราน นี่คือกัลยาณมิตรที่หาใช่เพียง “เพื่อน” อย่างเดียว กัลยาณมิตรจะต้องมีความพยายามในการเป็นผู้ปรารถนาดีและนำความดีมาสู่ หาใช่เพื่อนกิน เที่ยว เฉี่ยวโฉบที่คบหาอย่างฉาบฉวย การที่ทรงอยากให้ผู้หมายพ้นทุกข์ออกบวช เพราะทรงรู้ว่า ที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์ เพราะความรักมักมาพร้อมความยึดมั่นและพลัดพราก หากไม่ฝึกฝนจิต ก็แสนยากนักที่ผู้ครองเรือนจะรักโดยปราศจากความอาลัย
ความรักไม่ใช่คำตอบสุดท้ายของการหลุดพ้น แต่การหลุดพ้นต้องอาศัยความรักเป็นฐาน…คัดจากหนังสือฆราวาสบรรลุธรรม หน้า 164-165

%d
The Buddhist News

FREE
VIEW